Бялата книга на Фидик и защо от качествата на консултанта зависи успехът на проекта

03_The FIDIC White Book _june_2012_ME_bg

В своите книги Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC – federation internationale des ingenieurs-conseils) се стремят да гарантират интересите на всички страни, подписали договор по ФИДИК (възложител, изпълнител, инженер) на всички етапи от неговото изпълнение. Тези книги са огледало на добрата международна практика. Бялата книга (Типово споразумение клиент – консултант за извършване на услуги Client-Consultant Model Services Agreement) дава правилата за добра световна практика относно отношенията Клиент – Консултант. Тези отношения започват в най-ранен етап на стартиране на проекта, още на фаза концепция и стратегия за възможностите за реализация на проекта. Те продължават до реализацията на проекта, включително въвеждане в експлоатация ако е предвидено в договора.

За да се стартира проект по Бялата книга и да се завърши успешно, задълженията и отговорностите на участниците следва да са добре известни на всяка една от страните по договора. Така, Клиентът (възложителя) носи отговорност пред закона за целия проект и начина на реализирането му. Клиентът не винаги е инвеститор, той може да ползва такъв – банки, финансови институции и други. Консултантът носи отговорност пред Клиента, той е експерт, нает с договор от Клиента, за да осигури оптимални условия за реализация на проекта. Той фигурира в целия процес на реализация на проекта. Проект – това е комплекс от дейности, осигуряващи успешна реализация на поставена цел.

Препоръчително е да се предостави свобода на Консултанта да определи необходимите действия (услуги) и своите специфични задължения в договора, свързани с тясно специализирани познания. Консултантът следва да притежава много повече познания и достатъчно умения да определи необходимите услуги, които той трябва да извърши с цел да се реализира оптимално проектът. Така, изборът на добър Консултант е първата крачка към успешно реализиране на проекта.

Какво задължително трябва да включват Консултантските услуги, съответнокои са условията за успешно реализиране на един проект:

Началото на един проект започва още на фаза концепция и стратегия за възможностите за реализацията му. Първоначално, Консултантът следва да определи има ли финансов смисъл от проекта и основните му параметри, да проучи пазара, да дефинира услугите по договора. Правилното извършване на тези услуги гарантира надлежно определяне на възможността за реализиране на проекта.
Следващата фаза е извършване на прединвестиционни проучвания от Консултанта, което включва: определяне на финансовата обезпеченост; законодателна и юридическа обезпеченост (напр. собственик ли е Клиентът на терена); нормативна база. Правилното извършване на тези услуги гарантира развитие на проекта в следващите фази.
Предпроектни проучвания, включватдейности по даване на вариантни схеми; анализ на вариантните схеми и остойностяване; избор на окончателен вариант; планиране на реализацията; структура на разходите. Правилното извършване на тези услуги гарантира ефективността на инвестиционните разходи.
Консултантските услуги включат съдействие и подпомагане на Клиента и на фаза Проектиране. Дейности, които се извършват от Консултанта са: изготвяне на спецификации от Клиента (рамки на проекта); избор на проектант (чрез търг или директно, зависи от Клиента и изискванията на финансиращата институция); контрол на проектантската дейност; утвърждаване на окончателен проект; окончателно остойностяване (количествени сметки, експлоатационни разходи, определяне на крайна цена).
При реализацията на проекта, ролята и задълженията на Консултанта следва да включват: избор на Контрактор; избор на Инженер (надзор); контрол на реализацията. Правилното извършване на тези услуги гарантира рентабилност на реализацията на проекта. Консултантът администрира договора между Клиента и Контрактора (в повечето случай строител).
Отношенията Клиент-Консултант продължават до реализацията на проекта, включително въвеждане в експлоатация, ако е предвидено в договора. Дейности, които могат да се извършват от Консултанта: обучение на потребителя (на служителите); фактическото въвеждане в експлоатация. Правилното извършване на тази услуга гарантира рентабилност на капиталовложението.
Всички тези услуги е препоръчително да залегнат в един договор между Клиент и Консултант, за да се гарантира успешна реализация на проекта. Редно е консултантският договор да бъде сключен на фаза Концепция и стратегия, но на практика в повечето случай не става така. Поради това се препоръчва договорът да бъде сключен поне преди началото на търга, за да може Консултантът да участва на фаза Проектиране. Практиката показва, че най-често неуспешното осъществяване на тази фаза влече неуспех на целия проект. Още повече, че на фаза Проектиране все още е възможно изменение в проекта, което е много по-трудно, дори невъзможно на следващите фази.