Закон за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители

На 25.03.2015 г. Народното събрание прие на първо четене Закона за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители. С въведените промени на първо място се предвижда сборът на всички такси по изпълнението да не надвишава размера на задължението. Освен това се въвежда възможност за облекчаване положението на длъжника, а именно в случаите, когато длъжникът сам плати задължението си изцяло или частично в срока на връчената му покана за доброволно изпълнение, пропорционалната такса върху платената сума се събира в половин размер.

Съгласно мотивите на законопроекта с промените се цели справедливо и ефективно принудително изпълнение, от една страна, и от друга – въвеждането на баланс по отношение на санкциите, които следва да поеме длъжникът в резултат на принудителното изпълнение, и защитата, която следва да получи по отношение на размера на задължението и дължимите разноски, както и стимулиране на плащането на дълга в срока за доброволното изпълнение с оглед интересите на страните в изпълнителния процес