Тези Общи условия се отнасят до всички дейности и задачи, включително последващи назначения, които кантората извършва и/или всички дейности и/или задачи, които кантората възлага на трета(и) страна(и). Прилагането на каквито и да е (общи) условия и правила на възлагащата страна (клиента, или наречен по друг начин) е изрично изключено.

Нашата роля

Нашата цел е да се определят и да се постигнат целите на клиентите, с които работим. Ние ще се стремим да постигнем най-добри резултати, ако ни се предостави цялата налична информация, при възлагане на казус. Моля да ни информирате своевременно за всички промени във вашите намерения или в обстоятелствата по възложения ни случай.

Възлагане на поръчка

Всички поръчки, които се възлагат на адвокат от дружеството, се смятат за възложени на дружеството. Работата ще се извърши от Адвокатското дружество и плащането на разноски и адвокатски възнаграждения се прави по сметка на дружеството. Поръчка се възлага, когато се обърнете към нас за съвет, мнение или конкретно действие, дори и да няма писмено възлагане. Адвокатското дружество си запазва правото да не приеме конкретна поръчка, въпреки получаването на писмено възлагане. В такъв случай клиентът ще бъде уведомен своевременно.

Проблеми или оплаквания

Ако има нещо в работата ни, от което не сте доволни, моля да ни съобщите. Обърнете се към адвоката, който конкретно се занимава с вашия случай. Той ще разреши проблема заедно с вас.

Може да се обърнете и към някой от съдружниците.

Адвокатското дружество е застраховало професионалната си отговорност.

Конфиденциалност

Ние ще запазим поверителна цялата информация, отнасяща се до случаите, по които работим за вас.

Съгласно Закона за адвокатурата адвокатските книжа, досиета, кореспонденцията с клиентите, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване.

Дадените от нас становища и подготвените документи са само за ваше ползване и не могат да бъдат копирани или използвани от трети лица без наше писмено съгласие.

Документи

След приключване на случая при поискване ще ви върнем намиращите се при нас документи и книжа. Приключените преписки се съхраняват в дружеството пет години, след което се унищожават. Копия от документите по вашите дела и преписки могат да бъдат пазени при нас и след този срок.

Хонорари и разноски

Нашите часови ставки се базират на вложените в работата професионален опит и компетентност и отразяват времето, изразходено от работещите по случая адвокати. Хонорарите покриват професионалното ни време. Те не включват разноските по воденето на съответните дела и преписки, които се дължат в допълнение към нашите хонорари. Разноските включват разходите за съдебни и държавни такси, таксови марки, фотокопиране, факсове, телефони, пощенски и куриерски услуги, експертизи, командировки и др.

При поискване ще ви информираме за размера, до който са достигнали хонорарите и разноските на всеки етап от работата. По взаимно съгласие може да определим с вас обща сума – бюджет на разноските и хонорарите. Хонорари и разноски се дължат дори, ако съдът присъди другата страна да ги плати или ако някой друг се е съгласил да го стори.

Заплащането на разноските и хонорарите се извършва срещу представяне на проформа фактура. В проформа фактурата ще ви бъдат посочени всички дължими от вас суми за разноски, такси и хонорари. Всички проформа фактури следва да се платят в срок до седем дни от представянето им. За дължимите и платени хонорари ще Ви бъде издадена фактура.

Ако някое плащане не бъде извършено в срок, си запазваме правото да спрем да работим по този случай, като следва да ни бъде заплатена извършената до този момент работа.

Когато клиент се откаже без основателни причини от по-нататъшно изпълнение на възложената ни работа, внесеното от него възнаграждение не се връща. В този случай на връщане подлежат неизползваните платени от клиента суми за разноски. Ако някой случай не е завършен по причини, които не зависят от нас, ние ще изискваме заплащането на хонорари и разноски само за извършената до този момент работа.

Съдебни процеси и разноски

Съдът по правило присъжда разноските в тежест на страната, която губи делото, но трябва да се има предвид и следното:

  • ако искът е уважен частично, таксите, разноските и адвокатското възнаграждение се присъждат за плащане съразмерно с уважената част от иска;
  • загубилият делото може да няма достатъчно средства да плати всички или част от присъдените разноски и хонорари;
  • присъжда се възнаграждение само за един адвокат;
  • ако не е уговорено друго, при приключване на делото със спогодба разноските остават за сметка на страните така, както са ги направили.

Когато се постигне доброволно извънсъдебно уреждане на спора или делото приключи със спогодба между страните, платените адвокатски хонорари не се връщат.

Клиентска сметка

Всички пари, получени за ваша сметка извън нашите хонорари, ще бъдат държани в наша клиентска сметка. Тези суми ще бъдат разходвани само съгласно вашите инструкции и за плащане на дължими такси и разноски. При поискване ще ви предоставяме отчет за наличностите и движението на паричните средства. Неизползваните средства ще ви бъдат възстановени след приключване на възложения случай и заплащане на разноските и хонорарите по него.

Приложимо право

Към тези общи условия ще се прилага българското материално право. В случай на спор, той ще се разглежда и разрешава от съответния български съд.

Може да има версии на настоящите Общи условия на други езици. В случай на някакво несъответствие между българската версия и версия на друг език се взима предвид българската версия.

Ако има някаква липса на яснота по отношение на тълкуването на една или повече клаузи в тези общи условия, или, ако възниква ситуация, която не е описана в настоящите общи условия, следва това тълкуване да се извърши „в духа“ на тези разпоредби.

Ако една или повече клаузи в тези общи условия се окажат нищожни или унищожаеми, то това няма да има никакво въздействие върху валидността на други клаузи. Ако една или повече клаузи в тези общи условия са невалидни, тогава адвокатското дружество ще ги замени с нови, които са сходни, така че да представляват предписанията, които са обявени за недействителни, доколкото е възможно.

Адвокатското дружество има право да променя (съдържанието на) тези общи условия едностранно. Ако имате някакви въпроси по отношение на общите условия на адвокатското дружество, можете да изпратите вашите въпроси на officelf@www.legaldl.com.