Тези Общи условия се отнасят до всички дейности и задачи, включително последващи назначения, които кантората извършва и/или всички дейности и/или задачи, които кантората възлага на трета(и) страна(и). Прилагането на каквито и да е (общи) условия и правила на възлагащата страна (клиента, или наречен по друг начин) е изрично изключено.

Нашата роля

Нашата цел е да се определят и да се постигнат целите на клиентите, с които работим. Ние ще се стремим да постигнем най-добри резултати, ако ни се предостави цялата налична информация, при възлагане на казус. Моля да ни информирате своевременно за всички промени във вашите намерения или в обстоятелствата по възложения ни случай.

Възлагане на поръчка

Всички поръчки, които се възлагат на адвокат от дружеството, се смятат за възложени на дружеството. Работата ще се извърши от Адвокатското дружество и плащането на разноски и адвокатски възнаграждения се прави по сметка на дружеството. Поръчка се възлага, когато се обърнете към нас за съвет, мнение или конкретно действие, дори и да няма писмено възлагане. Адвокатското дружество си запазва правото да не приеме конкретна поръчка, въпреки получаването на писмено възлагане. В такъв случай клиентът ще бъде уведомен своевременно.

Проблеми или оплаквания

Ако има нещо в работата ни, от което не сте доволни, моля да ни съобщите. Обърнете се към адвоката, който конкретно се занимава с вашия случай. Той ще разреши проблема заедно с вас.

Може да се обърнете и към някой от съдружниците.

Адвокатското дружество е застраховало професионалната си отговорност.

Конфиденциалност

Ние ще запазим поверителна цялата информация, отнасяща се до случаите, по които работим за вас.

Съгласно Закона за адвокатурата адвокатските книжа, досиета, кореспонденцията с клиентите, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване.

Дадените от нас становища и подготвените документи са само за ваше ползване и не могат да бъдат копирани или използвани от трети лица без наше писмено съгласие.

Документи

След приключване на случая при поискване ще ви върнем намиращите се при нас документи и книжа. Приключените преписки се съхраняват в дружеството пет години, след което се унищожават. Копия от документите по вашите дела и преписки могат да бъдат пазени при нас и след този срок.

Хонорари и разноски

Нашите часови ставки се базират на вложените в работата професионален опит и компетентност и отразяват времето, изразходено от работещите по случая адвокати. Хонорарите покриват професионалното ни време. Те не включват разноските по воденето на съответните дела и преписки, които се дължат в допълнение към нашите хонорари. Разноските включват разходите за съдебни и държавни такси, таксови марки, фотокопиране, факсове, телефони, пощенски и куриерски услуги, експертизи, командировки и др.

При поискване ще ви информираме за размера, до който са достигнали хонорарите и разноските на всеки етап от работата. По взаимно съгласие може да определим с вас обща сума – бюджет на разноските и хонорарите. Хонорари и разноски се дължат дори, ако съдът присъди другата страна да ги плати или ако някой друг се е съгласил да го стори.

Заплащането на разноските и хонорарите се извършва срещу представяне на проформа фактура. В проформа фактурата ще ви бъдат посочени всички дължими от вас суми за разноски, такси и хонорари. Всички проформа фактури следва да се платят в срок до седем дни от представянето им. За дължимите и платени хонорари ще Ви бъде издадена фактура.

Ако някое плащане не бъде извършено в срок, си запазваме правото да спрем да работим по този случай, като следва да ни бъде заплатена извършената до този момент работа.

Когато клиент се откаже без основателни причини от по-нататъшно изпълнение на възложената ни работа, внесеното от него възнаграждение не се връща. В този случай на връщане подлежат неизползваните платени от клиента суми за разноски. Ако някой случай не е завършен по причини, които не зависят от нас, ние ще изискваме заплащането на хонорари и разноски само за извършената до този момент работа.

Съдебни процеси и разноски

Съдът по правило присъжда разноските в тежест на страната, която губи делото, но трябва да се има предвид и следното:

  • ако искът е уважен частично, таксите, разноските и адвокатското възнаграждение се присъждат за плащане съразмерно с уважената част от иска;
  • загубилият делото може да няма достатъчно средства да плати всички или част от присъдените разноски и хонорари;
  • присъжда се възнаграждение само за един адвокат;
  • ако не е уговорено друго, при приключване на делото със спогодба разноските остават за сметка на страните така, както са ги направили.

Когато се постигне доброволно извънсъдебно уреждане на спора или делото приключи със спогодба между страните, платените адвокатски хонорари не се връщат.

Клиентска сметка

Всички пари, получени за ваша сметка извън нашите хонорари, ще бъдат държани в наша клиентска сметка. Тези суми ще бъдат разходвани само съгласно вашите инструкции и за плащане на дължими такси и разноски. При поискване ще ви предоставяме отчет за наличностите и движението на паричните средства. Неизползваните средства ще ви бъдат възстановени след приключване на възложения случай и заплащане на разноските и хонорарите по него.

Лични данни

Доверителят действа като администратор по отношение на личните данни, които са предоставени на или събрани от адвокатското дружество във връзка с изпълнението на възложената работа. Доверителят определя целите за обработване на лични данни и сроковете за извършване на това обработване. Адвокатското дружество действа като обработващ по отношение на тези лични данни и гарантира, че при никакви обстоятелства няма да ги обработва за цели, различни от определените от доверителя.

Доверителят и Адвокатското дружество се задължават при изпълнение на задълженията и упражняване на правата си да спазват изискванията на Общия Регламент за защита на личните данни и всички други разпоредби за защита на личните данни, включително специалните правила на Закона за адвокатурата. В тази връзка Доверителят гарантира, че предоставените на Адвокатското дружество лични данни са събрани и се обработват при спазване на изискванията на посочените нормативни актове. Адвокатското дружество от своя страна гарантира, че при събиране на лични данни по възлагане на доверителя, както и по отношение на всички обработвани лични данни спазва изискванията на посочените нормативни актове.

Адвокатското дружество ще спазва договорените условия за обработка на данни и ще изпълнява нарежданията на Доверителят във връзка с извършването на възложените от последния дейности по обработване на лични данни. Доверителя се задължава да изпраща своите нареждания в писмена форма, включително чрез електронна поща, съгласно предвидения ред за обмен на информация с Адвокатското дружество, като бъде предвиден най-малко 7-дневен срок за изпълнението им. Адвокатското дружество ще потвърждава получаването на съответното нареждане с отбелязване върху неговия носител или по начина, по който същото е постъпило. Ако поради риск за сигурността на обработваните лични данни се налагат неотложни действия, Доверителят посочва това обстоятелство, а Адвокатското дружество се задължава да предприеме без забавяне съответните действия в рамките на работните си часове.

Адвокатското дружество си запазва правото да не изпълнява нареждания във връзка с възложените от Доверителя дейности по обработване на лични данни, когато тези нареждания застрашават сигурността на личните данни или друга конфиденциална информация, намираща се при Адвокатското дружество, или налагат предприемане на действия, които са непропорционални с оглед риска за обработваните лични данни. Адвокатското дружество ще уведомява Доверителя, ако нарежданията противоречат на изискванията за защита на личните данни. Ако нарежданията на Доверителят са неизпълними, налагат непропорционално големи усилия от страна на Адвокатското дружество или застрашават сигурността на личните данни или друга конфиденциална за Адвокатското дружество информация, Адвокатското дружество може да прекрати договора с 1-месечено предизвестие.

Адвокатското дружество гарантира, че всички негови служители и адвокати, работещи по възложената работа, имат съответните задължения съгласно подписаните от тях договори да опазват поверителността на предоставената им информация. Адвокатското дружество гарантира също така, че посочените служители и адвокати са запознати със и стриктно спазват стандартите за защита на личните данни, провеждат се редовни инструктажи във връзка с идентифициране и предотвратяване на заплахите за сигурността на личните данни, както и са предвидени служители, които отговарят за незабавно действие при съществуването на риск за или нарушаване на сигурността на обработваните лични данни.

Предприетите от Адвокатското дружество организационни и технически мерки за гарантиране на защита на данните, предоставени от Доверителя, включват мерки за ограничаване на физическия достъп до носителите на данни, мерки за предотвратяване на неразрешения достъп и обезопасяване на помещенията, в които се извършва обработването, мерки за установяване на осъществен неразрешен достъп и засегнатите от него данни. Прилаганите от Адвокатското дружество организационни и технически мерки позволяват проследяване на осъществен разрешен достъп до данни и извършените в неговите рамки действия. При сключване на договора и приемане на настоящите ОУ се счита, че Доверителят е запознат с организационните и технически мерки, осигурявани от Адвокатското дружество при реализиране на задълженията му по съхранение и опазване на данни и ги приема за достатъчни и адекватни.

Доверителят и по-конкретно неговият служител, отговарящ за защита на данните, ще бъде оправомощен да предприема всички мерки, необходими за мониторинг. Мониторингът се извършва при съгласуване с Адвокатското дружество, което ще осигурява необходимото съдействие. Доверителят има право на достъп до цялата информация за извършваното от Адвокатското дружество обработване на лични данни съобразно възложената дейност, с изключение на информация, която би изложила личните данни на риск или би довела до разкриване пред Доверителя на друга информация, която е конфиденциална за Адвокатското дружество.

Адвокатското дружество ще привлича трети страни – обработващи на лични данни само ако Доверителят е дал писменото си съгласие в договора, или по-късно в отделно писмо- съгласие. Адвокатското дружество ще гарантира спазване на разпоредбите за защита на данните и ще съблюдава правото на Доверителя да инструктира и проверява всеки подизпълнител. Доверителят приема привличането на дружества, които предоставят счетоводни услуги и софтуерна поддръжка, като подизпълнители на Адвокатското дружество.

Адвокатското гарантира изпълнение на нарежданията на Доверителя във връзка с предоставяне на достъп на лица до данните, които се отнасят до тях, поправка, изтриване на данните, ограничаване на обработването и предоставяне на данните с оглед правото на преносимост. Доверителят се задължава да предоставя поне 10-дневен срок за изпълнение на такива нареждания, като в рамките на същия Адвокатското дружество се задължава да потвърди получаването на нареждането и да посочи дали ще може да го изпълни в предоставения срок. Когато събира лични данни по възлагане от Доверителя, Адвокатското дружество се задължава да предоставя информация субектите на лични данни съобразно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, доколкото не е налице някое от предвидените в същия изключения.

Доколкото Адвокатското дружество не извършва автоматизирано обработване на лични данни по възлагане от Доверителя, Адвокатското дружество не поема задължение да съдейства при разглеждане на възражения срещу автоматизирано обработване на данни.

Адвокатското дружество се задължава незабавно да препрати на Доверителя получени от него искания на лицата, чиито лични данни се обработват във връзка с предходните две точки.

Адвокатското дружество и Доверителят ще се информират взаимно незабавно за нарушения и нередности, свързани със защитата на данните. Адвокатското дружество незабавно уведомява Доверителя, ако е установило осъществен неразрешен достъп до предоставените му лични данни. В този случай Адвокатското дружество предоставя информация за естеството на нарушението и лицата, чиито данни са засегнати, евентуалните последици от нарушението и предприетите мерки за ограничаване на тези последици, както и мерките за справяне с нарушението на сигурността. Адвокатското дружество може да забави предоставянето на информация за нарушението само, когато е налице основателна причина за това, като се задължава да предостави информация на Доверителя за тази причина. Информацията за нарушението може да бъде предоставена на Доверителя на части, с оглед гарантиране, че информацията е предоставена в най-кратки срокове.

Доверителят се задължава да организира уведомяване на КЗЛД и засегнатите от нарушението лица, като Адвокатското дружество оказва всяко необходимо в тази връзка съдействие.

Адвокатското дружество съдейства на Доверителя във връзка с изпълнението на задълженията на последния за гарантиране сигурността на личните данни, като може да дава препоръки и становища във връзка с прилаганите мерки за защита на данните, които са му известни, както и за прилаганите от Доверителя средства за достъп до съхраняваните от Адвокатското дружество носители на информация. При провеждане на оценка на въздействието, извършвана от Доверителя, Адвокатското дружество предоставя информация за прилаганите технически и организационни мерки за защита на личните данни и дава становище за риска, свързан с обработването в рамките на сключения с Адвокатското дружество договор.

След приключване изпълнението на договора, носителите на лични данни се връщат на Доверителя, като копия от тях се съхраняват съгласно изискванията на Закона за адвокатурата и вътрешните правила на Адвокатското дружество.

В случай на допуснато нарушение на правилата за защита на личните данни, Доверителят се задължава да обезщети адвокатското дружество за всички вреди претърпени от същото във връзка с извършено незаконосъобразно обработване на лични данни, когато незаконосъобразността на обработването е в резултат на невярно дадена от Доверителя декларация, незаконосъобразно указания на Доверителя или друга причина, за която Доверителя отговаря. Обезщетението включва всички заплатени от Адвокатското дружество обезщетения на трети лица, имуществени санкции, глоби, както и всички претърпени вреди, независимо дали представляват загуби или пропуснати ползи.

При заплащане на обезщетение на трети лица, в отношенията помежду си Доверителят и Адвокатското дружество носят отговорност за дължимото обезщетение в размер, съразмерен на тяхната вина за обработването на лични данни, с което е допуснато нарушение и от което са настъпили вреди за съответните трети лица.

Приложимо право

Към тези общи условия ще се прилага българското материално право. В случай на спор, той ще се разглежда и разрешава от съответния български съд.

Може да има версии на настоящите Общи условия на други езици. В случай на някакво несъответствие между българската версия и версия на друг език се взима предвид българската версия.

Ако има някаква липса на яснота по отношение на тълкуването на една или повече клаузи в тези общи условия, или, ако възниква ситуация, която не е описана в настоящите общи условия, следва това тълкуване да се извърши „в духа“ на тези разпоредби.

Ако една или повече клаузи в тези общи условия се окажат нищожни или унищожаеми, то това няма да има никакво въздействие върху валидността на други клаузи. Ако една или повече клаузи в тези общи условия са невалидни, тогава адвокатското дружество ще ги замени с нови, които са сходни, така че да представляват предписанията, които са обявени за недействителни, доколкото е възможно.

Адвокатското дружество има право да променя (съдържанието на) тези общи условия едностранно. Ако имате някакви въпроси по отношение на общите условия на адвокатското дружество, можете да изпратите вашите въпроси на officelf@www.legaldl.com.