Енергетика

Всеки ден бизнесът, който се занимава с изграждането, производството, преноса и продажбата на електроенергия, се изправя пред нуждата от вземане на глобални решения и среща различни бизнес предизвикателства. Ние познаваме в детайли енергийната индустрия и законодателството и се стремим към създаването на дългосрочни връзки с нашите клиенти, за да осигурим уникално правно решение за създаване и развитие на техния бизнес.

Независимо дали клиентите ни се нуждаят от помощ при получаването на разрешение от регулаторния орган, комплексно проектно финансиране, при сключването на договор за строителство на съоръжения или в хода на съдебен процес, нашият екип познава бизнеса и има необходимите умения, за да може да съдейства и подпомага всеки енергиен проект.

Нашата дейност обхваща всички сфери от енергийното законодателство и отрасли, включително:

  • развитие на електроцентрали, ветрогенераторни паркове и проекти за фотоволтаични и водни електроцентрали;
  • въпроси, свързани със собствеността, включително процедури по отчуждаване на земи, изготвяне на нотариални актове за земи и недвижими имоти, сервитут и други;
  • консултации по въпроси, свързани с устройствените и кадастрални планове – съветване относно разработването, прилагането и изменения на планове и карти на основните обекти и всички граничещи земи и недвижими имоти;
  • основни търговски, финансови, договорни и други въпроси, включително изготвяне на договори за особен залог, регистрации и други;
  • лицензиране и други регулаторни въпроси;
  • договор за покупко-продажба на електрическа енергия – изготвяне, консултации по прилагане и тълкуване, изготвяне на изменения и допълнения;
  • консултации по етапите на изграждане, включително процесуално представителство на клиенти при съдебни дела с предмет устройствени и строителни спорове, съвети по Закона за устройство на територията и изпълнението на свързаните с него правила;
  • разработване и съдействие при подготовката и въвеждането в експлоатация през периода на издаване на разрешително за ползване, срещи и представителство на клиентите пред Държавната приемателна комисия към Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК);
  • консултиране на договори и всички въпроси, свързани с присъединяване на потребителите и производители, съгласно Закона за енергетиката и актовете по прилагането му, консултации по продажбата и преноса на електрическа енергия.

Въз основа на нашия опит в работата с международни и държавни компании, с редица инвеститори и фирми с национално значение в сферата на възобновяемите енергийни източници, ние сме ангажирани с развитието на енергийния сектор в България. Екипът ни е с доказан опит в предоставянето на координирана помощ и представителство по регулаторните и законодателните въпроси, процесуално представителство, работа по изготвянето на договори и предоставяне на всеобхватна правна помощ по енергийни проекти.

Възобновяеми енергийни източници

Възобновяемата енергия допринася значително за намаляване на емисиите от парникови газове и за по-ефикасното използване на ресурсите. Нашият екип е консултирал клиенти по енергийни проекти във връзка с устройство на териториите, собственост и присъединяване към мрежите, като чрез средствата на „EPC” договорите (договор за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация) сме започвали от етапа на постигане на съгласие, минавали сме през етапа на изграждането на проекта, за да стигнем до етапа на експлоатацията. Консултирали сме един от най-големите проекти за вятърни паркове в Бъглария, финансиран и построен от голяма международна енергийна компания.

Поради динамично развиващата се уредба, свързана с възобновяемите енергийни източници, ние имаме готовността да предоставяме на клиентите си необходимата правна помощ в тази сфера на правото, като нашият екип е добре запознат с особеностите на енергийната индустрия в България. Имаме опит в консултирането на клиенти по въпроси, отнасящи се до производството на енергия от възобновяеми източници, договарянето на преференциални цени за изкупуването й, преговори и получаване на сертификати за произхода й, основавайки се на българското законодателство.

Ние разполагаме със задълбочени познания в прилагането и тълкуването на българското енергийно законодателство като Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници, Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия, Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и др. Също така притежаваме богат опит в проучването, анализирането и изпълнението на директивите на ЕС и регламентите, свързани с прозводството на енергия от възобновяеми енергийни изчочници, като целта ни е да поддържаме и консултираме повече зелени проекти, за да се увеличи производството на енергия от възобновяеми източници на пазара на ЕС и извън него.


Адвокати


Публикации в областта

Правен режим на придобиването на имущество, чрез което лицензиант осъществява лицензионната си дейност по смисъла на Закона за Енергетиката в случай на неупражняване на тази дейност за период от повече от една година

10_Legal Regime of the acquisition of the assets trough which licensees carry out their licensed activities within the meaning of the Energy Act_KG Законът за енергетиката (ЗЕ) регламентира както...

Какви права предоставя сервитутът на лицата изграждащи енергиен обект

09,1_What Easement Rights Can Persons Building Energy Facilities Rely on_october_2013_ME_bg Съгласно Българското законодателство поземленият сервитут е тежестта,...

Защо енергийните предприятия могат да строят върху публична държавна земя

05.1_Why Can Energy Companies Buid on Public Land Properties _june_ 2013_ME_bg Съгласно Конституцията на Република България, собствеността е частна и публична....

Новият български закон за енергията от възобновяемите източници

01_The New Bulgarian Renewable Energy Sources Act_january_2012_KG 01_The New Bulgarian Renewable Energy Sources Act_january_2012_KG_bg През последните няколко години в България беше налице...