Дружество с променлив капитал

I. Необходимост от приемане на нова дружествена форма С изменение на Търговския закон от 01.08.2023 г. се предвиди нов, шести вид търговско дружество – Дружество с променлив капитал (ДПК). Причината за неговото въвеждане следва от това, че startup бизнеса, който

ETIAS – нови изисквания за пътуване до ЕС за граждани на държави, за които е установен безвизов режим

През 2024 г. ще влязат в сила нови изисквания за пътуване до ЕС за граждани на всички държави, за които е установен безвизов режим, въведени съгласно Регламент 2018/1240 за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им

Скрининг на инвестиции и борбата с „корозивния“ капитал

Свободното движение на капитали е една от четирите основни свободи на ЕС, но както показва режимът за предотвратяване изпирането на пари, тя не е абсолютна. Ограничения върху прехвърлянето на средства може да бъдат налагани за защита на редица ценности, като

Тълкувателно решение на ВКС по въпроси на търговските дружества и вписванията в ЗТРРЮЛНЦ

Върховният касационен съд постанови ново тълкувателно решение № 1/2020 от 31.05.2023 г. по Тълкувателно дело № 1/2020 г. ОСГТК на ВКС, с което даде следните отговори на въпроси от областта на търговските дружества и вписванията в ЗТРРЮЛНЦ. Първият въпрос е

ВКС и ВАС съвместно ще уеднаквят съдебната практика относно присъждането на обезщетение за неимуществени вреди за юридически лица

На 08.07.2023 г. е образувано Тълкувателно дело № 1/2023 г. за приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Гражданска колегия и Търговска колегия (ОСГТК) на ВКС и Първа колегия и Втора колегия на ВАС по въпросите:

Неустойка по трудово правоотношение при разпространяване на конфиденциална информация

За целите на изпълнение на трудовите си функции, служителите по необходимост имат достъп до конфиденциална търговска информация на дружеството работодател. Оценявайки този достъп и рисковете, свързани с него, работодателят често включва клауза в трудовия договор или в отделен документ, по

Решение на СЕС относно запечатването на търговски обекти по ЗДДС

На 4 май 2023 г. е постановено решение на Съда на Европейския съюз относно прилагане на ЗДДС в България по преюдициално запитване на Административен съд, и по специално допустимо ли е налагане на две санкционни мерки на едно и също

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – възможности съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост

Считано от 09.05.2023 г. е отворена процедура за кандидатстване – BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата. Заинтересованите кандидати могат да подават документи до 10.11.2023г. 11.00 часа. Допустими кандидати по горепосочената процедура са физически лица, български граждани,

Развитие на европейската правна рамка за зелен водород

Със Зелената сделка (Европейски зелен пакт), представена в края на 2019 г., Европейската комисия декларира намерението си въглеродните емисии на Европейския съюз да бъдат намалени с най-малко 55% до 2030 г., а до 2050 г. да се постигне климатична неутралност.

Тълкувателно решение на ВКС по въпрос, свързан с делата за нарушени права върху промишлен дизайн

С Тълкувателно решение № 2 от 14.03.2023 г. по тълк.д. № 2/2022 г. Общото събрание на търговската колегия на ВКС прие, че делата за нарушени права върху промишлен дизайн следва да се спират до приключване на съдебното производство по обжалване