Корпоративно право и преобразуване на търговките дружества

Корпоративно право

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” превърна Корпоративно право в една от основните области, в които предлага задълбочени и разностранни юридически консултации на своите български и чуждестранни клиенти. Ние имаме богат опит в областта на бизнес планирането, структурирането на инвестиции и развитието на търговската дейност на клиентите ни.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” предоставя юридически консултации във връзка със структурирането на инвестиционните намерения на клиентите си, като им предлага най-добрите правни форми и способи с цел ефективност на управлението и данъчното планиране. Възлагано ни е учредяването и правното подпомагане на всички видове търговска дейност, предвидени в действащото законодателство – малки и средни търговски предприятия, големи компании, холдинги и консорциуми, публично-частно партньорство и т.н. Имаме сериозен опит с учредяването на клонове и представителства на чуждестранни компании. Нашите адвокати се стремят да поддържат правилния баланс между интересите на чуждите инвеститори и специфичните характеристики на местното управление.

Някои от правните услуги на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” в областта Корпоративно право включват:

  • анализ на инвестиционните намерения на клиента и предлагане на оптималната правна форма за развитие на неговия бизнес (фокусирайки се най-вече върху управленската структура и данъчните ефекти);
  • структуриране и преструктуриране на отношенията между акционери/съдружници (включително последващи прехвърляния на дялове/акции), както и на отношенията между съдружниците и дружеството (включително случаите, в които държавата и общините имат участие);
  • подготовка на учредителни документи (устави, учредителни договори, организационни въпроси и вътрешен ред, договори за управление, книги на акционерите и др.), свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците/акционерите, както и вписването на търговските дружества в съответните регистри;
  • подготовка на старта и развитието на търговската дейност: покупка, наем на помещения, индустриални обекти и превозни средства; набирането на персонал, снабдяване с изискваните от закона разрешителни, лицензи и данъчни регистрации и др.;
  • промени в структурата на капитала и реорганизиране на извършените инвестиции (увеличаване и намаляване на капитала, капитализация на паричните вноски, непарични вноски под формата на движими и недвижими вещи, вземания, прехвърляне на предприятия или част от тях).

Дейността на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” в областта Корпоративно право обхваща също и правни консултации във връзка с учредяването и развитието дейността на юридически лица с нестопанска цел в частна или обществена полза.

Преобразуване и Придобиване

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” притежава солиден опит в преобразуването и придобиването на търговски дружества. В началото бяхме фокусирани основно върху предоставяне на консултации по приватизационни сделки и придобиването на дялове от приватизирани предприятия. Нашите адвокати придобиха опит, свързан с приватизацията на основни сектори в българската икономика.

Днес бизнес средата се разви значително и ние предоставяме правни консултации предимно във връзка със структурните промени в търговската дейност на нашите клиенти.

Практиката на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” включва сливането, придобиването, разделянето, отделянето, промени в правната форма на търговските дружества, както и разпределяне на активите в съответствие с инвестиционните цели на собствениците.

Търговски сделки

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” специализира в предоставянето на правна помощ и процесуално представителство на своите клиенти при осъществяването на всички видове търговски сделки и договори. Нашата правна помощ обхваща както етапа на преговори (в т.ч. предложенията за структуриране и регулиране на отношенията, базирани на дългогодишния ни опит), така и изготвянето на съответните документи, както и правни съвети във връзка с възможностите за осигуряване на гаранции и обезпечения, изпълнението или неизпълнението на договорните отношения, неблагоприятните последици, които могат да настъпят в резултат от неизпълнението, прекратяването, развалянето и унищожаването на сделки.

Консултираме клиентите си при уреждането на извъндоговорните отношения, възникнали в резултат на деликти (противоправно поведение, което се преследва по реда на гражданския процес), водене на чужда работа без пълномощие (negotiorumgestio) или неоснователно обогатяване.


Адвокати


Публикации в областта

Корпоративно право и преобразуване на търговките дружества

Корпоративно право Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” превърна Корпоративно право в една от основните области, в които...