Околна среда и природни ресурси

Околна среда

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има богата практика в областта на околната среда и предоставя експертни консултации на своите клиенти, които инвестират в недвижимите имоти, в енергетиката, в химическата промишленост, в технологиите, които защитават околната среда, в проектите, основаващи се на възобновяеми енергийни източници, както и тези, които участват в търговията с емисии за намаляване на парниковия ефект.

Опитът ни в тази сфера обхваща консултации по съответните административни процедури за получаване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценки за съответствие (ОС). Подпомагаме нашите клиенти с правни съвети относно начините и етапите на одобрение на инвестиционни проекти, с цел получаване на необходимите комплексни разрешителни. Изготвяме правни становища за нуждите от екологична оценка (ЕО) и етапа от инвестиционния проект, в който тя трябва да бъде получена. Адвокатите от нашия екип проучват доколко инвестиционните проекти са съгласувани с плановете за управление на защитени местности, природните паркове, Натура 2000 и т.н. Действаме в помощ на клиентите ни за законосъобразното провеждане на търговията с емисии на парникови газове и възможностите за прилагане на механизмите, предвидени в Протокола от Киото. Защитаваме клиентите си в съдебни процедури по въпроси, свързани с опазването на околната среда.

Някои от услугите, които предоставя екипът ни от специалисти в тази сферата, включват:

  • консултации по въпроси, отнасящи се до екологичното законодателство, с оглед реализация на инвестиционни проекти в различните етапи до снабдяването с разрешителни, свързани с околната среда;
  • консултации във връзка с проучвания на въздействието върху околната среда, екологични оценки (ЕО), оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценки за съвместимост (ОС);
  • процесуално представителство по дела, свързани с опазването на околната среда.

Природни ресурси

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има богат опит в правното обслужване на клиенти, чиято дейност е в сферата на добива на полезни изкопаеми и опазването на природни ресурси. Предоставяме консултации по административните процедури, свързани с добива на минерална вода, подземни богатства, природен газ, както и по процедурите, свързаните с предоставяне на концесионни права, подновяване на срокове и др.


Адвокати


Публикации в областта

Няма публикации в областта.