Обществени поръчки и концесии

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” осигурява пълно правно обслужване по време на цялата процедура по възлагане на обществени поръчки. Ние предоставяме правна помощ и консултации при изготвяне на всички документи, необходими за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и правни съвети за последващи действия по отношение на възможностите за оспорване на решения на възложителя.

Дружеството съветва клиентите си относно документите, които се изискват, тяхната форма и съдържание, ръководейки се от изричните разпоредби на Закона за обществените поръчки и тяхното тълкуване, направено от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Ние подпомагаме своите клиенти през целия етап на процедурата по възлагане на обществени поръчки, както и съветваме своите клиенти в хода на изпълнение на възложена поръчката.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” осигурява правна помощ на клиентите и по процедурите за обжалване на актове, действия и бездействия в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията, както и пред Върховния административен съд.

Предоставяме също така консултации по различни тръжни процедури, попадащи извън обхвата на Закона за обществените поръчки.

Ние имаме опит и в процеса на възлагане на концесионни договори. Съдействаме на клиентите си по време на цялата процедура, съгласно Закона за концесиите.


Адвокати


Публикации в областта

Новият закон за обществените поръчки – основни отлики от досега действащата правна уредба

04_The New Public Procurement Act - Its Main New Features Compared to the Existing Legal Framework_KGr От 15 април 2016 г. влезе в сила изцяло новият Закон за обществените поръчки,...

Нова Тарифа за таксите, които се събират при обжалване по ЗОП

18.1_The New Tariff of Fees Applicable to Appeals under the Public Procurement Act_August_14_KG_bg Правителството прие Тарифа за таксите, които се събират за производствата...

Европейския парламент прие новите директиви за възлагане на обществени поръчки и концесии

05.1_The EU Parliament Adopted the New Directivs on Public Procurement and Concessions_March_14_KG_bg Във връзка с необходимостта от преразглеждане и модернизиране на...

Новите правила за възлагане на обществени поръчки

02.1_The New Public Procurement Rules_march, april, may_2012_KG_bg Наскоро Българското правителство направи предложения за изменение и допълнение на Закона...

Законова уредба на обществените поръчки

01_The Legal Framework_mart_2006_GD_bg От приемането на действащия Закон за обществените поръчки измина повече от година и половина (той е в...