Обществени поръчки и концесии

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” осигурява пълно правно обслужване по време на цялата процедура по възлагане на обществени поръчки. Ние предоставяме правна помощ и консултации при изготвяне на всички документи, необходими за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и правни съвети за последващи действия по отношение на възможностите за оспорване на решения на възложителя.

Дружеството съветва клиентите си относно документите, които се изискват, тяхната форма и съдържание, ръководейки се от изричните разпоредби на Закона за обществените поръчки и тяхното тълкуване, направено от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Ние подпомагаме своите клиенти през целия етап на процедурата по възлагане на обществени поръчки, както и съветваме своите клиенти в хода на изпълнение на възложена поръчката.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” осигурява правна помощ на клиентите и по процедурите за обжалване на актове, действия и бездействия в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията, както и пред Върховния административен съд.

Предоставяме също така консултации по различни тръжни процедури, попадащи извън обхвата на Закона за обществените поръчки.

Ние имаме опит и в процеса на възлагане на концесионни договори. Съдействаме на клиентите си по време на цялата процедура, съгласно Закона за концесиите.


Адвокати


Публикации в областта

Няма публикации в областта.