Обществени поръчки и административни процедури

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” осигурява пълно правно обслужване по време на цялата процедура по възлагане на обществени поръчки.

Дружеството съветва клиентите си относно документите, които се изискват, тяхната форма и съдържание, ръководейки се от изричните разпоредби на Закона за обществените поръчки и тяхното тълкуване, направено от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Ние подпомагаме своите клиенти през целия етап на процедурата по възлагане на обществени поръчки, както и съветваме своите клиенти в хода на изпълнение на възложена поръчката.

Придобитият от нас опит във връзка с консултиране на възложители на обществени поръчки, както и участието ни в комисии за разглеждане на оферти, ни позволява на предоставим цялостно съдействие на своите клиенти – изготвяне на всички документи, необходими за участие в процедурата, консултации във връзка с изискуемите документи за участие, тяхната форма и съдържание, анализ на проекта на договор за обществена поръчка, консултации във връзка с критериите за подбор, консултации относно необходими документи на етап сключване на договор, правни консултации по време на изпълнението на договори за възлагане на обществени поръчки, както и анализ за наличие на основания за изменение или прекратяване на договорите за обществена поръчка.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” осигурява правна помощ на клиентите и по процедурите за обжалване на актове, действия и бездействия в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, както и защита и представителство във връзка с искания за налагане на временна мярка или предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител.

Предоставяме също така консултации по различни тръжни процедури, попадащи извън обхвата на Закона за обществените поръчки, като в това число се включват и тръжни процедури по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за концесиите и пр.

Ние имаме опит и в процеса на възлагане на концесионни договори и договори за наем на държавни или общински имоти, като съдействаме на клиентите си по време на цялата тръжна процедура.


Адвокати


Публикации в областта

Новият закон за обществените поръчки – основни отлики от досега действащата правна уредба

04_The New Public Procurement Act - Its Main New Features Compared to the Existing Legal Framework_KGr От 15 април 2016 г. влезе в сила изцяло новият Закон за обществените поръчки,...

Нова Тарифа за таксите, които се събират при обжалване по ЗОП

18.1_The New Tariff of Fees Applicable to Appeals under the Public Procurement Act_August_14_KG_bg Правителството прие Тарифа за таксите, които се събират за производствата...

Европейския парламент прие новите директиви за възлагане на обществени поръчки и концесии

05.1_The EU Parliament Adopted the New Directivs on Public Procurement and Concessions_March_14_KG_bg Във връзка с необходимостта от преразглеждане и модернизиране на...

Новите правила за възлагане на обществени поръчки

02.1_The New Public Procurement Rules_march, april, may_2012_KG_bg Наскоро Българското правителство направи предложения за изменение и допълнение на Закона...

Законова уредба на обществените поръчки

01_The Legal Framework_mart_2006_GD_bg От приемането на действащия Закон за обществените поръчки измина повече от година и половина (той е в...