Недвижими имоти и строителство

Недвижими имоти

Клиентите могат да разчитат на нашата правна проницателност и иновативно мислене за напътстването им през целия процес на осъществяване на техните проекти, свързани с недвижими имоти. Ние обхващаме и разрешаваме всички правни въпроси, които са неразривно свързани с изпълнението на инвестиционни проекти в тази сфера (от изготвянето на правни анализи чрез структуриране на покупката/продажбата, до изготвянето на оценка относно данъчните и финансови аспекти на проекта).

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има опит в различни по мащаб сделки с недвижими имоти и това ни поставя в челните редици на пазара от гледна точка на ноу-хау, опита на пазара, управлението на риска и разбиране изискванията на нашите клиенти.

Процесът на придобиване и разпореждане с имот може да бъде дълъг и сложен и ние консултираме нашите клиенти относно възможните усложнения, които биха могли да възникнат. Консултираме и изготвяме договори за строителство, предоставяме правна помощ по изграждането, планирането и разпореждането с обекта, дейностите по финансиране, прехвърляне на собствеността и по всички свързани с това правни въпроси. Съдействаме при придобиването на недвижими имоти в България, както и при последващото изпълнение на инвестиционни проекти в областта на хотелиерството и туризма, голф игрища, офисни и търговски сгради, изграждането на промишлени обекти, както и на проекти, свързани с възобновяемата енергия.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има богат опит в консултиране на проекти по придобиването на парцели за строителни цели, изпълнението на проекти по сключени предварителни договори за покупко-продажба, изготвянето на нотариални актове и вписване на направените промени. Опитът на нашите адвокати в работата с компетентните органи води до успешното изпълнение, изграждане и развитие на всички видове инвестиционни проекти. Като консултираме всички аспекти, свързани със сделките с недвижими имоти и изготвянето на споразумения за покупко-продажба, ние гарантираме, че този процес ще премине възможно най-гладко и ефективно.

Екипът ни има опит в подготовката и изповядването на нотариални сделки за различни видове имоти и съоръжения, включително земеделски земи, защитени територии, технически и инженерни съоръжения, както и други терени и съоръжения с различни цели.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” участва във всеки етап по прехвърлянето на имоти, включилтено:

  • изготвяне на двустранни договори за прехвърляне правото на собственост;
  • установяване на ограничени вещни права за изграждане и експлоатация на: пътни съоръжения, мостове, тръбопроводи, електроцентрали, както и обществени сгради и търговски центрове;
  • изготвяне на нотариални актове и представляване на клиента пред нотариус при изповядване на сделките;

След получаване на консултации от нашия екип, клиентите ни остават удовлетворени от опита и способностите ни да изпълним всички правни и административни процедури, свързани с нотариалните сделки.

Строителство

През годините на нашата практика, свързана със предоставянето на правни услуги в сферата на строителството, ние активно участваме и консултираме изграждането на фотоволтаични, вятърни и водноелектрически централи, линейни и инфраструктурни проекти, бензиностанции, водни обекти, съоръжения за третиране на отпадъци и т.н. Имаме опит във всички етапи на строителния процес – от организиране на процедурата по изготвяне на подробен устройствен план, рамкиране на бъдещи строителни проекти, осигуряване на представителство за решаване на евентуален спор по съдебен ред. Ние работим по всеки един от етапите на строителния процес, включително събаряне на незаконни сгради и последващите въпроси по разчистване на отпадъците.

Нашата практика включва правни консултации и изготвяне на различни видове договори, необходими за организацията и изпълнението на строителния процес, като договори за проектиране, „EPC” договори (договор за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация), изготвяне на договори за строителен надзор и прочие. Представляваме нашите клиенти в преговорите по конкретните срокове и условия, права, задължения и отговорности на участниците в процеса на строителството. Екипът ни координира необходимите въпроси с инженери, дизайнери и други експерти, които да ни помогнат да предоставим първокласна и ефективна правна помощ.

Предоставяме консултантски услуги по отношение на използването на редица стандартни договори за строителство, одобрени от ФИДИК (Международната федерация на инженерите консултанти), коригиране на техните клаузи, ако е необходимо, съобразени със спецификата на конкретния проект и изискванията на действащото българско законодателство.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има съществен опит и при регистрирането на строители в Централния Професионален Регистър на Строителя към Българска Камара на Строителите, като консултира необходимостта и обхвата на вписването, както и подпомага цялостния процес по регистрацията и снабдяването с необходимите за целта документи.

Освен консултациите и съдействието при множество строителни проекти, ние обслужваме правните аспекти на:

  • изграждането и въвеждането в експлоатация на електроцентрали;
  • определяне развитието на инфраструктурния проект;
  • изграждането на вятърни електроцентрали, фотоволтаици, газ и биогаз проекти;
  • изграждането на водни съоръжения и водни обекти;
  • развитието на проекти за съоръжения за третиране на отпадъци;
  • развитие на проекти, свързани с транспорта и комуникациите;
  • изграждането на бизнес и търговски центрове, сгради и жилищни паркове.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има опит в работата си с общинските и местните структури като  Дирекцията за национален строителен контрол, общини, общински и областни земеделски служби, регионални и национални архиви, кадастър и имотен регистър – с оглед получаване на документите за успешното приключване на целия проект.

Стремейки се да бъдем в течение на най-новите законодателни промени и с практиката на пазара във връзка с нашата сфера на дейност, ние сме в състояние да предоставим своевременни и ефективни правни съвети по текущите въпроси в момента на възникването им, за да се минимизират рисковете, произтичащи от възможни спорове при изпълнение на задълженията.


Адвокати


Публикации в областта

Последни промени в Закона за авторското право и сродните му права, свързани с колективното управление на авторски права върху произведения на архитектурата

В бр. 28 на „Държавен вестник“ от 29.03.2018 г. бяха обнародвани множество промени в Закона за авторското право и сродните му права...

Подлежи ли на вписване развалянето на договор за наем?

09_Is the cansellation of the lease agreement subject to registration_GITT С договора за наем наемодателят предоставя вещ за временно ползване на наемателя, който...

Съдбата на постройките при публична продан на земята

06_The Fate of Buildings in Public Auctions of Land_MR С тълкувателно решение от 18 май 2017 г. по тълкувателно дело № 5/2015 г., Общото събрание на Гражданската...

Последни изменения на Закона за устройство на територията

02_The Latest Amendments to the Spatial Planning Act На 25 януари 2017 г. Народното събрание гласува на второ четене изменения в Закона за устройство на...

Грешки и непълноти при нанасяне на имот в кадастралната карта – ново тълкувателно решение

08_Errors and Omissions in the Registration of Properties in the Cadastral Map_ME Наличието на непълноти и грешки в кадастралната карта е често срещан проблем през...

Самостоятелен статут на паркоместата съгласно новия законопроект за изменение на Закона за устройство на територията

06.1_The Independent Status of Car Parking Spaces in Accordance with the New Amending Bill to the Urban Planning and Development Act_ME На 11 февруари 2015 г. в Народното събрание е постъпил...

Спорът за собственост върху възстановена земеделска земя в границите на населените места

25_Subcontracting Agreements under the Public Procurement Act_Nov_14_NAA Какъв е редът за защита на собственика на земеделски имот в границите на населено място,...

Съдбата на договора за продажба след съдебното отстранение на купувача от придобитата вещ

19.1_Statia_August_14_GI_bg В чл. 108 от Закона за собствеността е установено правото на действителния собственик на една вещ да потърси защита...

Нови правила за придобиване на земеделски земи от българи и чужденци

21_New Rules for the Acquisition of Farmland by Bulgarian and Foreign Nationals_Oct_14_TE С държавен вестник бр.38 от 7 Май 2014г. се въведоха изменения и допълнения на...

Договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори)

12.1_ESCO Contracts_April_14_LT_bg Законът за енергийната ефективност (ЗЕЕ, обн. ДВ, бр 98 от от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г.) урежда провеждането на...

Правният интерес от предявяване на установителни искове за собственост и други вещни права

07.1_Legal Interest in Claiming Ownership and Other Property Rights_february_14_GI_bg С Тълкувателно решение /ТР/ № 8 от 27.11.2013 г. по тълк. д. № 8/2012 г., ОСГТК на ВКС се...

Какви права предоставя сервитутът на лицата изграждащи енергиен обект

09,1_What Easement Rights Can Persons Building Energy Facilities Rely on_october_2013_ME_bg Съгласно Българското законодателство поземленият сервитут е тежестта,...

Разпределение на функциите между министъра на инвестиционното проектиране и министъра на регионалното развитие по закона за устройство на територията

08.1_Distribution of Powers_september_2013_GI_bg На 26 юли 2013 г. в Държавен вестник беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за...

Възложител на изработване на ПУП не винаги е собственикът на имота

06.1_It is not Always the Property Owner_july 2013_ME_bg С изменението на закона за устройство на територията от 26.11.2012г. бе създаден нов член 124а, който...

Защо енергийните предприятия могат да строят върху публична държавна земя

05.1_Why Can Energy Companies Buid on Public Land Properties _june_ 2013_ME_bg Съгласно Конституцията на Република България, собствеността е частна и публична....

Бялата книга на Фидик и защо от качествата на консултанта зависи успехът на проекта

03_The FIDIC White Book _june_2012_ME_bg В своите книги Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC - federation internationale des ingenieurs-conseils) се...

Строителство в България върху недвижими имоти извън регулация

02.1_Construction on Unregulated Land Properties_july_2011_GI_bg В последните няколко години терените в околностите на големите градове в България станаха...