Банково и финансово право

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има значителен опит и практика в областта Банково и финансово право. Нашият екип предоставя правни услуги на много местни и чуждестранни банки и финансови институции при осъществяване на дейността им на територията на България. Дружеството е работило като консултант на банки и финансови институции при отпускане на междубанкови и синдикирани заеми и при създаването на междубанкови консорциуми. Адвокатското дружество е консултирало редица клиенти във връзка с осъществяването на дейност като доставчици на платежни услуги, в това число дружества за електронни пари и платежни институции. Опитът на адвокатското дружество в сферата на банковото и финансовото право доведе до успешното реализиране на редица значими проекти в България.

Предоставяме услуги съобразно специфичните нужди на нашите клиенти, като:

  • изготвяне на договори, вътрешни правила и цялата друга правна документация за започване на дейността на банка, включително на клон на чужда банка, дружество за електронни пари, платежна институция;
  • консултации по специфични банкови и финансови операции и сделки, по финансиране на придобивания, преструктуриране на кредити и учредяване на обзпечения, по предоставяне на платежни услуги;
  • консултации относно регулаторни процедури в областта на банковото и финансовото право и предоставянето на платежни услуги;
  • представителство на наши клиенти при кандидатстване за финансиране и изготвяне на документи в тази връзка;
  • процесуално представителство на банки и физически лица по дела, касаещи банкови операции и сделки, включително и действия по събиране на вземания.

В контекста на реализацията на инвестиционни проекти, нашият екип има опит в структурирането на сделки по предоставяне на кредити и проектни финансирания. Предоставяли сме консултации на различни участници в сделките – банки, инвеститори, поръчители. Практиката ни обхваща предоставяне на правни консултации на наши клиенти и участие в преговори по сключване и преструктуриране на кредити, както и изготвяне на необходимите договори и обезпечения.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има опит при изготвяне на правни становища и подготовка на документи при емитиране на облигационни заеми. Консултирали сме реализацията на една от най-големите облигационни емисии за българския пазар.


Адвокати


Публикации в областта

Правен съветник

Кратък преглед на данъчното облагане в България Как да разширите дейността си в Европа, ако се занимавате с търговия на...

Образувано ново тълкувателно дело

С разпореждане от 30.06.2017 г. е образувано тълкувателно дело № 3/2017 г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегия на...

Арбитражът по инвестиционни спорове

07_Arbitration in Investment Disputes_GI Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави от 1965 г....