Данъчно право

Екипът на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” е развил много знания и задълбочено разбиране на данъчните въпроси, като има за цел да осигури високо професионално обслужване за своите клиенти в ежедневните им бизнес дейности, свързани с данъчно право. По-конкретно, нашите правни съветници покриват всички данъчни аспекти, свързани с текущи сделки, сливания и придобивания и данъчното им третиране.

Предлагаме най-оптималните варианти от гледна точка на данъчното облагане. Нашата практика се състои и от данъчно планиране на търговските дейности, като структуриране и преструктуриране на търговски дружества и бизнес проекти и др. Адвокатите в дружеството имат опит в международното данъчно планиране, включително прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Обхватът на знанията ни гарантира, че ние сме в състояние да поддържаме нуждите на бизнеса на нашите клиенти и да осигурим високо качество и иновативни данъчни решения във все по-сложната област на данъчното законодателство и практика.

Нашите консултации и правни услуги в областта Данъчно право обхващат следните основни области:

Подоходно облагане (Преки данъци)

Включва както корпоративното подоходно облагане, така и данъците върху доходите на физическите лица.

Предоставяните от нас консултации в сферата Данъчно право обхващат облагане на печалбите и разходите, подоходен данък върху приходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и доходи от други източници в Република България. Значимо място в нашата работа заема режимът на облагане на чуждестранните юридически лица за извършваната от тях дейност в РБългария, включително въпросите, свързани с място на осъществяване на стопанска дейност.

Предоставяните от нас консултации в областта на облагането на доходите на физическите лица включват данъка върху общата годишна данъчна основа, както и окончателните данъци, с които се облагат определени доходи, придобити в Република България (като напр. доходи от дивиденти, лихви, наеми и др.).

ДДС и други косвени налози

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” притежава значителен опит и практика по въпросите, свързани с Данъка върху добавената стойност (ДДС), отнасящ се до всички области на живота. Тези консултации включват всички видове доставки на територията на страната, в рамките на ЕС или от/към трети страни, в т.ч. вътрешнообщностни доставки и придобивания, дистанционни продажби, тристранни операции, внос, освободени доставки и придобивания и др.

Дружеството консултира клиентите си и във връзка с ДДС-регистрация и де-регистрация в България на български и чуждестранни лица.

В обхвата на предоставяните от нас консултации в област Данъчно право се включват и други косвени налози – акцизи, мита и др.

Международно облагане

Тук попадат всички сделки и структури с международен елемент, във връзка с които Адвокатското дружество предоставя консултации и правни услуги.

Съществена част от консултациите, свързани с международното данъчно облагане и планиране, съставлява тълкуването и прилагането на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/, сключени от РБългария по отношение на третирането на различните видове доходи и печалби.

Местни данъци и такси

В хода на осъществяването на инвестиционни проекти в РБългария неминуемо възникват въпроси, свързани с дължимостта на местни данъци и такси, в т.ч. данък върху недвижимите имоти, данък при придобиването на имущества, такса за битови отпадъци и др.

Данъчен процес

Съществена част от дейността на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” в областта на данъчното право съставлява процесуалното представителство и защита интересите на клиента по данъчни спорове, както и в процедурата по обжалване на неправилни актове на данъчната администрация (ревизионни актове, актове за прихващане и възстановяване). Предоставяните от нас услуги и консултации обхващат както административната, така и съдебната фаза на обжалването.

Адвокатското дружество има разнообразна и богата практика по данъчни дела, включително във връзка с отказано право на данъчен кредит, ангажиране института на солидарната отговорност по ЗДДС за задължения на доставчик, корекции на финансовия резултат по ЗКПО и др.

Консултираме и представляваме клиентите си и в други производства и процедури по ДОПК, като спиране на изпълнението на ревизионни актове, обжалване на наказателни постановления за наложени от данъчните органи санкции, обезпечаване, отсрочване и разсрочване на данъчни задължения и др.


Адвокати


Публикации в областта

Данъчно третиране на криптовалутите

През последните години се наблюдава силно разпространение на виртуалните валути като алтернативни платежни средства. Все...

Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък – предложение за директива на Съвета

Предложението за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ДОКООКД) е насочено...

Данък уикенд и свързаното с него данъчно третиране на разходите за лично ползване

05_The Weekend Tax and the Related Tax Treatment of Expenditure for Personal Use Целта и логиката на данъчното третиране по Закона за данък върху добавената...

Най-важното за данък уикенд

05_The Essence of the Weekend Tax_ME Целта и логиката на данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност и Директива 2006/112/ЕО...

Промени в данъчните закони за 2015 г.

02_Amendments to the Tax Legislation for 2015_ME На 05.12.2014г. Народното събрание одобри промените в няколко данъчни закона, чрез приемане на второ...

Европейско данъчно право – ДДС между централа и клон, когато клонът е част от ДДС група

23_European Tax Law - VAT_Oct_14_ME На 17 септември 2014г. е постановено Решение на съда на ЕС (втори състав) по дело C-7/13 по преюдициално запитване...

Конституционния съд обяви за противоконституционна единната сметка на НАП

08.1_The NRA Treasury Single Account Declared Unconstitutional by the Constitutional Court_february_14_ME_bg С разпоредбите на § 44, т. 3 и т. 5 от Преходните и заключителните...

Новият Закон за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

02.1_The New Economic and Financial Relations with Companies Registered in Preferential Tax Regime Jurisdictions_february_2014_VI_bg В края на 2013 година бе приет Законa за икономическите и...