Данъчно право

Екипът на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” е развил много знания и задълбочено разбиране на данъчните въпроси, като има за цел да осигури високо професионално обслужване за своите клиенти в ежедневните им бизнес дейности. По-конкретно, нашите правни съветници покриват всички данъчни аспекти, свързани с текущи сделки, сливания и придобивания и данъчното им третиране.

Предлагаме най-оптималните варианти от гледна точка на данъчното облагане. Нашата практика се състои и от данъчно планиране на търговските дейности, като структуриране и преструктуриране на търговски дружества и бизнес проекти и др. Адвокатите в дружеството имат опит в международното данъчно планиране, включително прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Обхватът на знанията ни гарантира, че ние сме в състояние да поддържаме нуждите на бизнеса на нашите клиенти и да осигурим високо качество и иновативни данъчни решения във все по-сложната област на данъчното законодателство и практика.

Нашите консултации и правни услуги в областта на данъчното право обхващат следните основни области:

Подоходно облагане (Преки данъци)

Включва както корпоративното подоходно облагане, така и данъците върху доходите на физическите лица.

Предоставяните от нас консултации в сферата на данъчното облагане обхващат облагане на печалбите и разходите, подоходен данък върху приходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и доходи от други източници в Република България. Значимо място в нашата работа заема режимът на облагане на чуждестранните юридически лица за извършваната от тях дейност в РБългария, включително въпросите, свързани с място на осъществяване на стопанска дейност.

Предоставяните от нас консултации в областта на облагането на доходите на физическите лица включват данъка върху общата годишна данъчна основа, както и окончателните данъци, с които се облагат определени доходи, придобити в Република България (като напр. доходи от дивиденти, лихви, наеми и др.).

ДДС и други косвени налози

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” притежава значителен опит и практика по въпросите, свързани с Данъка върху добавената стойност (ДДС), отнасящ се до всички области на живота. Тези консултации включват всички видове доставки на територията на страната, в рамките на ЕС или от/към трети страни, в т.ч. вътрешнообщностни доставки и придобивания, дистанционни продажби, тристранни операции, внос, освободени доставки и придобивания и др.

Дружеството консултира клиентите си и във връзка с ДДС-регистрация и де-регистрация в България на български и чуждестранни лица.

В обхвата на предоставяните от нас консултации в тази област се включват и други косвени налози – акцизи, мита и др.

Международно облагане

Тук попадат всички сделки и структури с международен елемент, във връзка с които Адвокатското дружество предоставя консултации и правни услуги.

Съществена част от консултациите, свързани с международното данъчно облагане и планиране, съставлява тълкуването и прилагането на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/, сключени от РБългария по отношение на третирането на различните видове доходи и печалби.

Местни данъци и такси

В хода на осъществяването на инвестиционни проекти в РБългария неминуемо възникват въпроси, свързани с дължимостта на местни данъци и такси, в т.ч. данък върху недвижимите имоти, данък при придобиването на имущества, такса за битови отпадъци и др.

Данъчен процес

Съществена част от дейността на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” в областта на данъчното право съставлява процесуалното представителство и защита интересите на клиента по данъчни спорове, както и в процедурата по обжалване на неправилни актове на данъчната администрация (ревизионни актове, актове за прихващане и възстановяване). Предоставяните от нас услуги и консултации обхващат както административната, така и съдебната фаза на обжалването.

Адвокатското дружество има разнообразна и богата практика по данъчни дела, включително във връзка с отказано право на данъчен кредит, ангажиране института на солидарната отговорност по ЗДДС за задължения на доставчик, корекции на финансовия резултат по ЗКПО и др.

Консултираме и представляваме клиентите си и в други производства и процедури по ДОПК, като спиране на изпълнението на ревизионни актове, обжалване на наказателни постановления за наложени от данъчните органи санкции, обезпечаване, отсрочване и разсрочване на данъчни задължения и др.


Адвокати


Публикации в областта

Няма публикации в областта.