Несъстоятелност

Въпросите на несъстоятелността станаха актуални поради нарастващия брой неплатежоспособни предприятия на фона на световната финансова и икономическа криза. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” години наред специализира в предоставянето на правни услуги в областта на процедурите по несъстоятелност, като осигуряваме процесуално представителство и консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица, когато те участват в такива процедури.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” консултира както неплатежоспособните търговци, така и техни кредитори. Правните услуги в тази област включват:

  • предварителен анализ на правното и финансовото състояние на длъжника и изготвяне на конкретни предложения за бъдещи действия;
  • изготвяне на правните документи, свързани със започването и правилното провеждане на процедурата по несъстоятелност;
  • процесуално представителство пред съда, участие в съдебни заседания, обжалване на съдебни актове и др.;
  • взаимодействие с назначения синдик;
  • предприемане на действия по обезпечаване вземанията и интересите на клиента в случаите, когато има качеството на кредитор, предявяване на вземанията, образуване и процесуално представителство по дела за отмяна на действия и сделки на длъжника, увреждащи интересите на кредиторите;
  • участие в преговори с оглед уреждане на отношенията между участващите в производството по несъстоятелност страни, консултации във връзка с изготвянето на оздравителен план или разпределение на събраното имущество;
  • осъществяване на контрол при изпълнението на оздравителния план или на условията за разпределение на събраното имущество.

Адвокати


Публикации в областта

Няма публикации в областта.