Несъстоятелност

Въпросите на несъстоятелността станаха актуални поради нарастващия брой неплатежоспособни предприятия на фона на световната финансова и икономическа криза. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” години наред специализира в предоставянето на правни услуги в областта на процедурите по несъстоятелност, като осигуряваме процесуално представителство и консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица, когато те участват в такива процедури.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” консултира както неплатежоспособните търговци, така и техни кредитори. Правните услуги в тази област включват:

  • предварителен анализ на правното и финансовото състояние на длъжника и изготвяне на конкретни предложения за бъдещи действия;
  • изготвяне на правните документи, свързани със започването и правилното провеждане на процедурата по несъстоятелност;
  • процесуално представителство пред съда, участие в съдебни заседания, обжалване на съдебни актове и др.;
  • взаимодействие с назначения синдик;
  • предприемане на действия по обезпечаване вземанията и интересите на клиента в случаите, когато има качеството на кредитор, предявяване на вземанията, образуване и процесуално представителство по дела за отмяна на действия и сделки на длъжника, увреждащи интересите на кредиторите;
  • участие в преговори с оглед уреждане на отношенията между участващите в производството по несъстоятелност страни, консултации във връзка с изготвянето на оздравителен план или разпределение на събраното имущество;
  • осъществяване на контрол при изпълнението на оздравителния план или на условията за разпределение на събраното имущество.

Адвокати


Публикации в областта

Законът за банковата несъстоятелност след измененията – между обществения интерес и правните принципи

Народното събрание прие на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност и преодоля наложеното...

Законът за защита при свръхзадълженост на физически лица – шанс за добросъвестните или възможност за недобросъвестните длъжници?

09_The Law on the Protection Of Over Indepted Natural Persons-A Second Chance For Bona Fide Deptors Or A loobhole For Mala Fide Deptors_HK На 21.07.2017 г. в Народното събрание бе внесен проект на...

Производство по стабилизация на търговец по новия законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон

06_Business Stabilization Proceedings under the New Amending Bill to the Companies Act_16_TT На 14.06.2016 г. е внесен за гласуване на първо четене в Парламента законопроект за...

Развитие на делата по повод отнемането на лиценза на КТБ – актуален обзор

03.1_Development of the Legal Action Related to the Revocation of the License of the Corporate Commercial Bank_KY На 6 ноември 2014 г., в свое заседание, обективирано в Протокол № 27,...

Откриване на производство по несъстоятелност

10.1_Opening of Insolvency Proceedings_november_2013_KY_bg Понятието „несъстоятелност” има няколко значения: 1) правен иститут от правни норми, уреждащи...