Екип

Любен Тодев

Любен Тодев се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2013 г. като стажант. От 2014 г. е Младши асоцииран адвокат. От месец август 2016 г. е на позицията Адвокат, а от август 2017 година - Асоцииран адвокат.

Специализира в областта на Корпоративно право и преобразуване на търговски дружества; Трудово право и имиграция; Интелектуална собственост.

Адв. Тодев е магистър по право (2012 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализация Публична администрация.

Член на Софийска адвокатска колегия.

Езици: английски, немски


Публикации

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ спечели голямо дело за неплатено застрахователно обезщетение

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ успешно представлява свой клиент по голям застрахователен случай и спечели воденото дело за неплатено застрахователно обезщетение. Нашият доверител е търговско дружество, което се занимава с производство на консерви. През горещия м. август 2012 г. се

Правила във връзка с изтичаща валидност на документи за самоличност и разрешения за пребиваване

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в Държавен вестник бр. 28 от 24.03.2020 г., са въведени и правила, които се прилагат при изтичаща валидност

Защита на търговска марка срещу нарушение – проблеми при оспорване на регистрацията на национална търговска марката

Регистрираната търговска марка позволява на собственика да се противопостави на ползването на марката от други лица за същите стоки в рамките на територията, за които марката е регистрирана. При определени условия, защитата може да засегне и знаци, които са сходни

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЛАТФОРМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО СПОДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ. ПРОЕКТЪТ НА ДИРЕКТИВА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНИЯ ЕДИНЕН ПАЗАР

Печатарската преса, телеграфът, радиото – това са изобретенията, които позволяват по-бързо разпространение на знания, споделян на идеи и ускоряват техническия прогрес. Но заедно с това всяко от тези изобретения поставя нови въпроси към защитата на интелектуалната собственост. Защото преди печатарската

Общ регламент относно защитата на данните – част от стратегията на ЕС за единния дигитален пазар

12_The_General_Data_Protection_LT На 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата

Разрастването на Новия път на коприната – възможности за бизнеса.

Понятието „Нов път на коприната“ се отнася до мрежа от инфрастуктурни проекти, насочени към подобряване на съществуващите и създаване на нови търговски и енергийни коридори между държавите от Китай до Холандия. Проектите обхващат два маршрута, един сухопътен и един морски,

Развитие на предложението за приемане на регламент за защита на електронните данни (E-Privacy Regulation)

Продължават дебатите по предложения от Европейската комисия проект на регламент за защита на електронните данни – част от стратегията за единен дигитален пазар, като правилата му следва да допълват и действат паралелно с Общия регламент за защита на личните данни.

Уъркшоп относно новия регламент за защита на лични данни

Уъркшоп на тема “Практическо приложение на новия Регламент за защита на лични данни” се проведе на 24 октомври 2017. Събитието бе организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара с участието на представители на Комисията за защита на личните данни. Представени бяха новите

Образувано ново тълкувателно дело

С разпореждане от 30.06.2017 г. е образувано тълкувателно дело № 3/2017 г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд по три въпроса, които засягат погасяването на парични задължения и в частност на банкови кредити. Първите

Семинар на тема „Актуални промени в Гражданския процесуален кодекс, Закона за особените залози и Търговския закон“

На 20 и 21 юни 2017 г. се проведе семинар на тема „Актуални промени в Гражданския процесуален кодекс, Закона за особените залози и Търговския закон“. В рамките на семинара измененията в Гражданския процесуален кодекс, включително тези засягащи приложението на регламент

Законодателни изменения относно пребиваване в България на управители на търговски представителства, регистрирани при БТПП адв. Мария Ендрева

08_Residence of Managers of Trade Representations _MELT[english] Учредяването на търговско представителство в България е основание за издаване на разрешение за продължително пребиваване съгласно чл. 24, ал. 1, т. 6 от Закона за Чужденците в Република България (ЗЧРБ). За снабдяването с

Правен режим на отговорността на доставчика на услуги на информационното общество при нарушения на право върху интелектуална собственост

04_Legal Regime of the Liability of Information Society Service Providers_LT Развитието на технологията непрекъснато поставя нови предизвикателства пред защитата на интелектуалната собственост, като в последно време най-голямо значение в тази връзка имат развитието на информационните технологии и разширяването на достъпа

Семинар на тема „Новите предизвикателства в електронната среда – правни аспекти“

На 24.03.2017 г. Националният институт по правосъдието заедно с Центъра за обучение на адвокати организираха семинар на тема „Новите предизвикателства в електронната среда – правни аспекти“, във връзка със защитата на интелектуалната собственост при предоставяне на услугите на информационното общество.

Регистър на банковите сметки и банковите сейфове

От 01.01.2017 г. влезе в сила разпоредбата на чл. 56а от Закона за кредитните институции, която предвижда създаването на регистър при Българска народна банка, който да съдържа следните данни: номерата на банковите сметки, техните титуляри и лицата, упълномощени да се

Икономически форум „Индустрия 4.0“

На 23.06.2016 г. се проведе икономически форум „Индустрия 4.0“ , посветен на новата индустриална революция, предизвикана от развитието на информационните технологии и възможността за дигитализация на всички аспекти на икономиката. Форумът, беше открит от д-р Митко Василев – председател на

Форми за пребиваване на работници и служители, управители и представляващи дружествата – разрешения за пребиваване и разрешения за работа

Forms of Residence of Workers and Employees or Managers and Company Representatives На 24.03.2016 г. и 07.04.2016 г. се проведоха Правни дни на Германо-българската индустриално-търговска камара – специализиран семинар по актуални правни и данъчни въпроси за мениджъри, прокуристи, ръководители човешки

Приложимост на заповедното производство към договори с арбитражна клауза – рискове и възможности

14_Applicability of Enforcement Proceedings to Contracts with an Arbitration Clause_LT С възможността да уговорят арбитраж на страните по един спор е предоставена възможността да предвидят реда за разглеждането на същия. Във всички случай арбитражът гарантира по-бързо постановяване на окончателно решение

Злоупотребата с доверието на работодателя като дисциплинарно нарушение съобразно българското трудово законодателство

07_The Breach of the Employers Trust as a Disciplinary Violation under the Bulgarian Labour Law_LT Един от основните въпроси на трудовото право е оспорването на прекратяването на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя. В практиката си Върховният касационен съд приема,

Договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори)

12.1_ESCO Contracts_April_14_LT_bg Законът за енергийната ефективност (ЗЕЕ, обн. ДВ, бр 98 от от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г.) урежда провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги. С

  • DBIHK
  • AmCham
  • partner-logo
  • partner-logo
  • Shiparrested partner logo