Екип

Гергана Илиева

Гергана Илиева се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” като Асоцииран адвокат през 2010 г. Работила e като юрисконсулт в дирекция „Правна“ и Главен експерт в Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, определена за управляващ орган на ОП „Регионално развитие“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. От месец август 2016 г. е Старши асоцииран адвокат.

Специализира в областите административен процес, граждански и търговски съдебни спорове, трудово и осигурително право.

Адв. Илиева е магистър по право (2003 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски" със специализации Правораздаване и Международното право и международни отношения.

От началото на 2017 година Гергана е сертифициран медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Член е на Софийска адвокатска колегия.

Езици: френски, английски


Публикации

Неустойка по трудово правоотношение при разпространяване на конфиденциална информация

За целите на изпълнение на трудовите си функции, служителите по необходимост имат достъп до конфиденциална търговска информация на дружеството работодател. Оценявайки този достъп и рисковете, свързани с него, работодателят често включва клауза в трудовия договор или в отделен документ, по

Колко дела може да се образуват за защита на едно субективно право?

Принципът за правната сигурност намира проявлението си и в забраната на процесуалния закон за пререшаване на правен спор, разрешен с влязло в сила съдебно решение. Поради това и за защита на едно субективно право може да бъде образувано едно дело.

Изключенията от закрилата на работниците и служителите по член 333 от Кодекса на труда

Закрилата при уволнение е уредена в член 333 от Кодекса на труда и поставя пред работодателя допълнителни изисквания за уволнение на определени служители при прекратяване на трудовото правоотношение по негова инициатива. Обхватът на закрилата е определен чрез посочване от законодателя

Защита на съдружника в гражданско дружество

Гражданското дружество е форма на обединение на физически и или юридически лица с цел постигане на обща стопанска цел. При участие в обединението на търговци, то носи наименованието консорциум и за него се прилагат съответно правилата за гражданското дружество, предвидени

Измененията на Гражданския процесуален кодекс, публикувани в ДВ, бр. 110 от 29 декември 2020 г.

На 29 декември 2020 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Измененията на Гражданския процесуален кодекс са свързани с въвеждането на електронното правосъдие в България и в голямата си част влизат в сила от 30.06.2021

За преюдициалното запитване

Преюдициалното запитване представлява механизъм за взаимодействие между националните юрисдикции на държавите членки и Съда на Европейския съюз (СЕС), чрез който се цели еднакво прилагане на правото на Съюза. Уредбата на този механизъм на наднационално ниво се съдържа в чл. 267

Иск за неимуществени вреди претърпени от юридически лица

Възможността юридическите лица успешно да претендират обезщетение за неимуществени вреди по българския Закон за задълженията и договорите (ЗЗД), дълго време (повече от петдесет години) не беше обект на дискусия. Правната доктрина и съдебната практика единодушно приемаха, че неимуществените вреди представляват

Най-важните изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Представяме накратко най-важните изменения в закона за мерките и действията,

Народното събрание обсъжда изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Внесен е законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Измененията предвиждат накратко: предварително изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването

Извънредното положение и отговорността на държавата за вреди по ЗОДОВ

Законът за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) урежда отговорността на държавата за вреди, причинени на гражданите и юридическите лица, както и отговорността на общините. Предвидена е отговорност за вреди от административна дейност, от дейността на правозащитните органи,

Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели за срока на извънредното положение

На 30 март 2020 г. Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено на 13 март 2020 г. Предстои

Срокове и дела за времето на обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в Държавен вестник бр. 28 от 24.03.2020 г., урежда спиране на срокове и дела, с изключение на наказателни

Допълнителни права и възможности за работодателите за срока на извънредното положение

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в Държавен вестник бр. 28 от 24.03.2020 г., предвижда допълнителни права и възможности за работодателите за преодоляване на проблемите,

Приложимо право при претенции по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

Реализирането на отговорността на застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ поставя множество въпроси в случаите, когато пътно-транспортното произшествие (ПТП) е настъпило на територията на една държава-членка на Европейския съюз, а вредите, чието обезщетяване се търси, се търпят в друга държава членка.

Облекчена процедура за пристъпване към изпълнение без нарочно производство

В две хипотези по българския процесуален закон е приложима облекчена процедура за пристъпване към изпълнение без нарочно производство на актове, постановени не от българския съд и без провеждане на производство по признаване и изпълнение. Първият случай е при представяне на

Международната компетентност на българския съд. Договорни отношения и непозволено увреждане

Българският съд следи служебно дали е компетентен да разгледа и реши всеки правен спор, с който е сезиран, включително и когато този спор е с международен елемент. Характерът на спора, а не изборът на страните, обуславя международната компетентност на българския

Законът за банковата несъстоятелност след измененията – между обществения интерес и правните принципи

Народното събрание прие на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност и преодоля наложеното от президента вето. Законът е обнародван на 13 март 2018 г. и се прилага за откритите до датата на влизането му в сила

Попълване на масата на несъстоятелността на банка в несъстоятелност – предстоящи изменения в ЗБН

На 17 януари 2018 г. Народното събрание прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност. В мотивите на вносителите измененията се обосновават с констатациите в доклада на „Аликс партнърс“ относно Корпоративна търговска банка и

Подлежи ли на вписване развалянето на договор за наем?

09_Is the cansellation of the lease agreement subject to registration_GITT С договора за наем наемодателят предоставя вещ за временно ползване на наемателя, който от своя страна се задължава да му заплати определена цена. Вещта, предмет на договора за наем, може

Арбитражът по инвестиционни спорове

07_Arbitration in Investment Disputes_GI Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави от 1965 г. (Вашингтонската конвенция) установява механизъм за разрешаване на инвестиционни спорове, които могат да възникнат между инвеститор и държавата, в която са

Арбитражното споразумение – нови разрешения и нови въпроси

03_The Arbitration Agreement New Solutions and New Questions В началото на годината беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ЗИД на ГПК), с който бяха направени и изменения в Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА). Изменението

Тълкувателно дело на ВКС относно правото на пострадалия за обезщетение

Образувано е тълк. дело № 1/2016 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговска колегии на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроса относно правото на пострадалия за обезщетение от деликвента над изплатеното обезщетение от застрахователя въз основа на постигнато споразумение,

Публикувани са законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда и на Кодекса за социално осигуряване

10_Published Amending Bills to the Labour Code and the Social Security Code_GI На 22 и 28 май 2015 г. на интернет страницата на Народното събрание са публикувани проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда и проект

Конференция на тема “Върховенството на закона: Съдебната реформа в България и алтернативно разрешаване на спорове”

На 14 май 2015 г. в реставрираната 272 аудитория на Софийския университет се проведе конференция на тема “Върховенството на закона: Съдебната реформа в България и алтернативно разрешаване на спорове”. Събитието, организирано от Американската търговска камара в България, Френско-българска търговска и

  • DBIHK
  • AmCham
  • partner-logo
  • Shiparrested partner logo
  • IFRL logo
  • BGBC logo