Европейско данъчно право – ДДС между централа и клон, когато клонът е част от ДДС група

23_European Tax Law – VAT_Oct_14_ME На 17 септември 2014г. е постановено Решение на съда на ЕС (втори състав) по дело C-7/13 по преюдициално запитване относно общата система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — ДДС група — Вътрешно

Ново попълнение към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“

През месец август към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“  се присъедини Тодор Манев  като Младши асоцииран адвокат. Тодор е Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Магистър Глобализация и право, след специализация по Международно икономическо