Екип

Мария Ендрева

Мария Ендрева е част от екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” от 2011 г. От месец август 2017 година, адв. Ендрева е Старши асоцииран адвокат.

Адв. Ендрева оглавява отделите Недвижими имоти и строителство, Данъчно право, Енергетика и и инфраструктури проекти, Околна среда и природни ресурси. Работи и в сферата на Корпоративно и Търговско право.

Мария Ендрева е магистър по право (2006 г.) от Университет за национално и световно стопанство.

Мария е сертифициран медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Член е на Софийска адвокатска колегия.

Езици: английски


Публикации

Изменения на Закона за данък върху добавената стойност от 18.02.2022 г.

На 18.02.2022г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, с който се въвеждат промени във връзка с разпоредби от европейски директиви, отстраняват се несъответствия с Директива 2006/112/ЕО и законът се привежда в съответствие

Противоречат ли на Конституцията новите изменения на ЗУТ?

По искане на омбудсмана на Република България е образувано конституционно дело № 11/2021 за установяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Тези разпоредби (в сегашния

Ветото на президента върху изменени текстове на Закона за устройство на територията e отхвърлено

На 4 февруари 2021 г. президентът на Република България наложи вето и върна за ново обсъждане в Народното събрание нови разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), приет на 27 януари 2021 г..

Новите правила за задължително документиране на трансферните цени между свързани лица влизат в сила от 1 януари 2020 г.

От 1 януари 2020 г. влизат в сила новите правила в ДОПК (обнародвани с ДВ. бр. 64 от 13 август 2019г.), касаещи задължителното изготвяне на досие по трансферно ценообразуване при сделки между свързани лица, надхвърлящи определени прагове. Документацията ще се

Законодателни промени на данъчни закони

Законодателните промени в областта на данъчното право в края на календарната година са очаквани и касаят основните данъчни закони – Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона

Приложение на СИДДО и данък при източника

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), сключени от Република България са шестдесет и девет, като най-новата ратифицирана спогодба е тази с кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗМДТ ОТНОСНО РАЗМЕР НА ДАНЪК ВЪРХУ ВТОРО ЖИЛИЩЕ. РЕД ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИМОТИ

С изменение на Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2019 г. са приети промени и допълнения, които касаят размера на данъците върху жилищни имоти в балнеолечебни, планински и морски курорти, които за съответната година не са основно

Данъчно третиране на криптовалутите

През последните години се наблюдава силно разпространение на виртуалните валути като алтернативни платежни средства. Все по-честото им използване създава необходимост от анализ на данъчните въпроси, които възникват във връзка с тях, отчитайки липсата на конкретна нормативна уредба в България. Понятието

Законодателни изменения относно пребиваване в България на управители на търговски представителства, регистрирани при БТПП адв. Мария Ендрева

08_Residence of Managers of Trade Representations _MELT[english] Учредяването на търговско представителство в България е основание за издаване на разрешение за продължително пребиваване съгласно чл. 24, ал. 1, т. 6 от Закона за Чужденците в Република България (ЗЧРБ). За снабдяването с

Данък уикенд и свързаното с него данъчно третиране на разходите за лично ползване

05_The Weekend Tax and the Related Tax Treatment of Expenditure for Personal Use Целта и логиката на данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС, на използването и отделянето на

Последни изменения на Закона за устройство на територията

02_The Latest Amendments to the Spatial Planning Act На 25 януари 2017 г. Народното събрание гласува на второ четене изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Законът за изменение и допълнение на ЗУТ е обнародван в ДВ, бр.13 от

Тълкувателно решение на Върховния административен съд (ВАС) на Република България от 13.12.2016 г.

На 13 декември 2016 г. е постановено тълкувателно решение на Върховния административен съд (ВАС) на Република България, с което се дава отговор нищожен ли е ревизионен акт, издаден от служител на НАП – орган по приходите на ръководно ниво, а

Грешки и непълноти при нанасяне на имот в кадастралната карта – ново тълкувателно решение

08_Errors and Omissions in the Registration of Properties in the Cadastral Map_ME Наличието на непълноти и грешки в кадастралната карта е често срещан проблем през последните години, който се разрешава чрез провеждане на административна процедура или по съдебен ред, ако

Най-важното за данък уикенд

05_The Essence of the Weekend Tax_ME Целта и логиката на данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност и Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС, на използването и отделянето на стоки за лични нужди или за цели, различни

Работна среща на AmCham

На 24 февруари 2016г. се проведе официална работна среща, организирана от Американската търговска камара в България (AmCham) и Британско-българската бизнес асоциация (BBBA) относно измененията в данъчните закони във връзка с третиране за целите на ДДС на използването на стоки за

Промени в ЗУТ относно паркоместата

С Държавен вестник, бр.101 от 22 декември 2015г. е изменен Закона за устройство за територията (ЗУТ) във връзка с очакваното определяне на статута на паркоместата. През май 2015 г. бе приет на първо четене проектозакона, с който на паркоместата се

Недеклариране на парична сума при преминаване границата на ЕС – практика на Съда на ЕС и изменение на Българския Наказателен кодекс

13_Failure to Declare the Amount of Cash at the Time of Crossing the EU Border_ME Наказателният кодекс на Република България е изменен през септември 2015г. във връзка със стартирала процедура за нарушение № 2012/2085 по описа на Европейската комисия поради

Адв. Мария Ендрева вече е и медиатор

От 24 август 2015 г. адвокат Мария Ендрева е медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието със специализация Търговска медиация. Медиацията, като доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, е законово уредена в България

Самостоятелен статут на паркоместата съгласно новия законопроект за изменение на Закона за устройство на територията

06.1_The Independent Status of Car Parking Spaces in Accordance with the New Amending Bill to the Urban Planning and Development Act_ME На 11 февруари 2015 г. в Народното събрание е постъпил проектозакон за изменение и допълнение на Закона за устройство

Промени в данъчните закони за 2015 г.

02_Amendments to the Tax Legislation for 2015_ME На 05.12.2014г. Народното събрание одобри промените в няколко данъчни закона, чрез приемане на второ четена напроектозакона за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност. Някои от по-важните изменения в законите

Европейско данъчно право – ДДС между централа и клон, когато клонът е част от ДДС група

23_European Tax Law – VAT_Oct_14_ME На 17 септември 2014г. е постановено Решение на съда на ЕС (втори състав) по дело C-7/13 по преюдициално запитване относно общата система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — ДДС група — Вътрешно

Конституционния съд обяви за противоконституционна единната сметка на НАП

08.1_The NRA Treasury Single Account Declared Unconstitutional by the Constitutional Court_february_14_ME_bg С разпоредбите на § 44, т. 3 и т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн.,

Конституционния съд обяви за противоконституционна единната сметка на НАП

08.1_The NRA Treasury Single Account Declared Unconstitutional by the Constitutional Court_february_14_ME_bg С разпоредбите на § 44, т. 3 и т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн.,

Какви права предоставя сервитутът на лицата изграждащи енергиен обект

09,1_What Easement Rights Can Persons Building Energy Facilities Rely on_october_2013_ME_bg Съгласно Българското законодателство поземленият сервитут е тежестта, наложена върху един недвижим имот, наречен служещ, в полза на друг недвижим имот, наречен господстващ имот, който принадлежи на друг собственик. За да

  • DBIHK
  • AmCham
  • partner-logo
  • Shiparrested partner logo
  • IFRL logo
  • BGBC logo