Екип

Мария Ендрева

Мария Ендрева е част от екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” от 2011 г. От месец август 2017 година, адв. Ендрева е Старши асоцииран адвокат.

Адв. Ендрева оглавява отделите Недвижими имоти и строителство, Данъчно право, Енергетика и и инфраструктури проекти, Околна среда и природни ресурси. Работи и в сферата на Корпоративно и Търговско право.

Мария Ендрева е магистър по право (2006 г.) от Университет за национално и световно стопанство.

Мария е сертифициран медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Член е на Софийска адвокатска колегия.

Езици: английски


Публикации

НАМАЛЯВАНЕ НА ДДС ПРИ НЕСЪБИРАЕМО ВЗЕМАНЕ

От 01 януари 2023 г. е в сила изменение на Закон за данък върху добавената стойност, съгласно което е допустимо намаляване на ДДС и данъчната основа в случай на пълно или частично неплащане по облагаема доставка, по която вземането е

Енергиен сервитут

Най-общо, съгласно Българското законодателство поземленият сервитут е тежестта, наложена върху един недвижим имот, наречен служещ, в полза на друг недвижим имот, наречен господстващ имот, който принадлежи на друг собственик. Не стоят така нещата когато възниква сервитут за изграждане или разширение

Изменения на Закона за данък върху добавената стойност от 18.02.2022 г.

На 18.02.2022г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, с който се въвеждат промени във връзка с разпоредби от европейски директиви, отстраняват се несъответствия с Директива 2006/112/ЕО и законът се привежда в съответствие

Противоречат ли на Конституцията новите изменения на ЗУТ?

По искане на омбудсмана на Република България е образувано конституционно дело № 11/2021 за установяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Тези разпоредби (в сегашния

Ветото на президента върху изменени текстове на Закона за устройство на територията e отхвърлено

На 4 февруари 2021 г. президентът на Република България наложи вето и върна за ново обсъждане в Народното събрание нови разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), приет на 27 януари 2021 г..

Новите правила за задължително документиране на трансферните цени между свързани лица влизат в сила от 1 януари 2020 г.

От 1 януари 2020 г. влизат в сила новите правила в ДОПК (обнародвани с ДВ. бр. 64 от 13 август 2019г.), касаещи задължителното изготвяне на досие по трансферно ценообразуване при сделки между свързани лица, надхвърлящи определени прагове. Документацията ще се

Законодателни промени на данъчни закони

Законодателните промени в областта на данъчното право в края на календарната година са очаквани и касаят основните данъчни закони – Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона

Приложение на СИДДО и данък при източника

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), сключени от Република България са шестдесет и девет, като най-новата ратифицирана спогодба е тази с кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗМДТ ОТНОСНО РАЗМЕР НА ДАНЪК ВЪРХУ ВТОРО ЖИЛИЩЕ. РЕД ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИМОТИ

С изменение на Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2019 г. са приети промени и допълнения, които касаят размера на данъците върху жилищни имоти в балнеолечебни, планински и морски курорти, които за съответната година не са основно

Данъчно третиране на криптовалутите

През последните години се наблюдава силно разпространение на виртуалните валути като алтернативни платежни средства. Все по-честото им използване създава необходимост от анализ на данъчните въпроси, които възникват във връзка с тях, отчитайки липсата на конкретна нормативна уредба в България. Понятието

Законодателни изменения относно пребиваване в България на управители на търговски представителства, регистрирани при БТПП адв. Мария Ендрева

08_Residence of Managers of Trade Representations _MELT[english] Учредяването на търговско представителство в България е основание за издаване на разрешение за продължително пребиваване съгласно чл. 24, ал. 1, т. 6 от Закона за Чужденците в Република България (ЗЧРБ). За снабдяването с

Данък уикенд и свързаното с него данъчно третиране на разходите за лично ползване

05_The Weekend Tax and the Related Tax Treatment of Expenditure for Personal Use Целта и логиката на данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС, на използването и отделянето на

Последни изменения на Закона за устройство на територията

02_The Latest Amendments to the Spatial Planning Act На 25 януари 2017 г. Народното събрание гласува на второ четене изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Законът за изменение и допълнение на ЗУТ е обнародван в ДВ, бр.13 от

Тълкувателно решение на Върховния административен съд (ВАС) на Република България от 13.12.2016 г.

На 13 декември 2016 г. е постановено тълкувателно решение на Върховния административен съд (ВАС) на Република България, с което се дава отговор нищожен ли е ревизионен акт, издаден от служител на НАП – орган по приходите на ръководно ниво, а

Грешки и непълноти при нанасяне на имот в кадастралната карта – ново тълкувателно решение

08_Errors and Omissions in the Registration of Properties in the Cadastral Map_ME Наличието на непълноти и грешки в кадастралната карта е често срещан проблем през последните години, който се разрешава чрез провеждане на административна процедура или по съдебен ред, ако

Най-важното за данък уикенд

05_The Essence of the Weekend Tax_ME Целта и логиката на данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност и Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС, на използването и отделянето на стоки за лични нужди или за цели, различни

Работна среща на AmCham

На 24 февруари 2016г. се проведе официална работна среща, организирана от Американската търговска камара в България (AmCham) и Британско-българската бизнес асоциация (BBBA) относно измененията в данъчните закони във връзка с третиране за целите на ДДС на използването на стоки за

Промени в ЗУТ относно паркоместата

С Държавен вестник, бр.101 от 22 декември 2015г. е изменен Закона за устройство за територията (ЗУТ) във връзка с очакваното определяне на статута на паркоместата. През май 2015 г. бе приет на първо четене проектозакона, с който на паркоместата се

Недеклариране на парична сума при преминаване границата на ЕС – практика на Съда на ЕС и изменение на Българския Наказателен кодекс

13_Failure to Declare the Amount of Cash at the Time of Crossing the EU Border_ME Наказателният кодекс на Република България е изменен през септември 2015г. във връзка със стартирала процедура за нарушение № 2012/2085 по описа на Европейската комисия поради

Адв. Мария Ендрева вече е и медиатор

От 24 август 2015 г. адвокат Мария Ендрева е медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието със специализация Търговска медиация. Медиацията, като доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, е законово уредена в България

Самостоятелен статут на паркоместата съгласно новия законопроект за изменение на Закона за устройство на територията

06.1_The Independent Status of Car Parking Spaces in Accordance with the New Amending Bill to the Urban Planning and Development Act_ME На 11 февруари 2015 г. в Народното събрание е постъпил проектозакон за изменение и допълнение на Закона за устройство

Промени в данъчните закони за 2015 г.

02_Amendments to the Tax Legislation for 2015_ME На 05.12.2014г. Народното събрание одобри промените в няколко данъчни закона, чрез приемане на второ четена напроектозакона за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност. Някои от по-важните изменения в законите

Европейско данъчно право – ДДС между централа и клон, когато клонът е част от ДДС група

23_European Tax Law – VAT_Oct_14_ME На 17 септември 2014г. е постановено Решение на съда на ЕС (втори състав) по дело C-7/13 по преюдициално запитване относно общата система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — ДДС група — Вътрешно

Конституционния съд обяви за противоконституционна единната сметка на НАП

08.1_The NRA Treasury Single Account Declared Unconstitutional by the Constitutional Court_february_14_ME_bg С разпоредбите на § 44, т. 3 и т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн.,

  • DBIHK
  • AmCham
  • partner-logo
  • Shiparrested partner logo
  • IFRL logo
  • BGBC logo