Недеклариране на парична сума при преминаване границата на ЕС – практика на Съда на ЕС и изменение на Българския Наказателен кодекс

13_Failure to Declare the Amount of Cash at the Time of Crossing the EU Border_ME Наказателният кодекс на Република България е изменен през септември 2015г. във връзка със стартирала процедура за нарушение № 2012/2085 по описа на Европейската комисия поради

Адв. Мария Ендрева вече е и медиатор

От 24 август 2015 г. адвокат Мария Ендрева е медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието със специализация Търговска медиация. Медиацията, като доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, е законово уредена в България

Семинар на тема: „Съдът на Европейски съюз и Национият съд – ролята на адвоката“

Приемането на България в Европейския съюз от 01 януари 2007 г. създаде условия за значителни промени в националната правна система на страната. Правните норми на ЕС и практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург са част от вътрешното