Най-важното за данък уикенд

05_The Essence of the Weekend Tax_ME Целта и логиката на данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност и Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС, на използването и отделянето на стоки за лични нужди или за цели, различни

Народното събрание прие на второ четене Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

На 13.04.2016 г., Народното събрание прие на второ четене Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. Същият е обнародван в ДВ бр. 33 от 26.04.2016 г., като съгласно §8 от Преходните и заключителните разпоредби влиза в сила от 21 май