Народното събрание прие на второ четене Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

На 13.04.2016 г., Народното събрание прие на второ четене Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. Същият е обнародван в ДВ бр. 33 от 26.04.2016 г., като съгласно §8 от Преходните и заключителните разпоредби влиза в сила от 21 май 2016 г., с изключение на раздел VIII от глава втора, касаещ разрешението за извършване на дейност на свободна практика, който влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Основна цел на Закона е хармонизиране на българското законодателство в областта на свободното движение на работници и заетостта на чужденци – граждани на трети държави с действащите европейски актове, както и кодификация на действащата нормативна уредба в областта на трудовата миграция и трудовата мобилност, която е разпокъсана в различни по характер нормативни актове. Във връзка с последното се предвиждав новия закон да бъде пренесена съответна част от сега действащия Закон за насърчаване на заетостта и подзаконовите актове, доразвиващи отделни негови разпоредби.

Всеки един от разделите в глава „Трудова миграция от трети държави“ от закона въвежда специфични процедури за предоставяне на право на достъп на работници – чужденци от трети държави, до българския пазар на труда, включително за извършване на дейност на свободна практика на територията на страната.

Отделна глава от закона е посветена на въпросите на свободното движение на работници в ЕС, като основната цел е осигуряване на достатъчно гаранции за защита на правата на работещите на територията на Република България граждани на други държави – членки на ЕС, на Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария, както и на членовете на техните семейства.

Законът цели да осигури и правна закрила на българските граждани, упражняващи трудова заетост на територията на трети държави, като за целта е в глава „Двустранно регулиране на заетостта с трети държави“са предвидени разпоредби, осигуряващи обем от задължения за лицата, с чието съдействие и посредничество български граждани работят в трети държави.

Следващият очакван етап е разработването на Правилник за прилагане на Закона за трудова миграция и трудова мобилност, съдържащ детайлна регулация на отделните процедури по всички режими за достъп на работници-чужденци от трети държави до българския пазар на труда, както и съответни процедури в областта на трудовата мобилност.