Тълкувателно дело на ВКС относно правото на пострадалия за обезщетение

Образувано е тълк. дело № 1/2016 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговска колегии на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроса относно правото на пострадалия за обезщетение от деликвента над изплатеното обезщетение от застрахователя въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е приел, че е напълно обезщетен за съответната вреда.

По въпроса е налице противоречива практика на ВКС. Едни състави на съда приемат, че ако застрахователят е удовлетворил изцяло пострадалия, той няма основание да търси повторно обезщетение и от прекия причинител на вредите. При сключено споразумение със застрахователя и изрично заявяване, че платената сума покрива изцяло вредите, той няма право да претендира същите вреди по съдебен ред от причинителя. Отговорността на прекия причинител може да бъде ангажирана само за вреди, които не са били предмет на споразумението и в случаите, когато споразумението е недействително, както и за разликата до размера на действително причинените вреди, ако лимитът на застраховката не ги покрива.

Според второто становище, споразумението има действие само в отношенията между застрахователя и пострадалия, но е и спрямо причинителя на вредите, който не е участвал при сключването му. Признатите от страните факти, включително и отказът от права са противопоставими на участващата в споразумението страна, поради това в отношенията между причинителя на вредите и пострадалия споразумението със застрахователя в частта за изявленията на пострадалия няма действие.

Предстои насрочване на заседание на Общото събрание на съдиите от Гражданската и Търговската колегия на ВКС.