Образувано ново тълкувателно дело

С разпореждане от 30.06.2017 г. е образувано тълкувателно дело № 3/2017 г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд по три въпроса, които засягат погасяването на парични задължения и в частност на банкови кредити. Първите два въпроса засягат частичните плащания – за коя част от задължението следва да отиде частичното плащане (главница, лихви или разноски), както и дали при извършване на частично плащане длъжникът може да посочи кое свое задължение погасява. Третият въпрос поставен въпрос има най-голямо практическо значение – дали при предсрочна изискуемост на задължение по кредит същото включва и уговорената възнаградителна лихва.