Нова Тарифа за таксите, които се събират при обжалване по ЗОП

18.1_The New Tariff of Fees Applicable to Appeals under the Public Procurement Act_August_14_KG_bg

Правителството прие Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава 11 от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, с което на практика направи повечето от процедурите необжалваеми. Предлаганите пропорционални такси на практика ограничават достъпа до съдебна защита, като пряко нарушават конкуренцията.

Според промените в ЗОП, в сила от 1 Юли тази година, за обжалване на процедури пред КЗК и ВАС се дължат пропорционални държавни такси. С тарифата те се определят на 2% от посочената от възложителя прогнозна стойност на обществената поръчка или на обособената позиция от нея. Въвеждат се и граници. Таксата не може да бъде под 850 лв. и не може да надхвърли 15 000 лв. За касационните производства пред ВАС таксите са съответно 375 лв. – минимална, и до 7500 лв. Досегашният размер на таксите за обжалвания по ЗОП беше 850 лв. или 1700 лв., в зависимост от случая.

Въвеждането на пропорционални такси е обосновано от трайната тенденция в последните години да расте броят на подадените неоснователни жалби, което забавяло провеждането на процедурите и спирало реализацията на проекти. Въпреки това, следва да се отчете и обстоятелството, че заплащането на такса в подобен размер за административна процедура (каквато е процедурата по обжалване на актове на възложителя по ЗОП) би поставило някои потенциални участници в подобни процедури пред ситуацията, в която ще бъдат в невъзможност да осигурят подобен паричен ресурс, за да защитят законните си права и интереси. Следва да се има предвид, че именно ЗОП е предвидил механизми, с които да гарантира конкуренцията, осигурявайки възможност за участие в процедурите на лица, които са новоучредени и които тепърва навлизат на съответния пазар.

Също така, съгласно § 1 от Преходните и заключителните разпоредби на въпросното постановление, на действието му е придадено обратно действие – от 1 Юли 2014г., което на практика постави стотиците лица, подали жалба в периода от 1 Юли до датата на влизане в сила на новата Тарифа – 15 Юли 2014г., в ситуация, в която в 3 дневен срок трябваше да доплатят разликата между таксата по старата тарифа и новата, която сума в повечето случаи не бе за пренебрегване.