Европейския парламент прие новите директиви за възлагане на обществени поръчки и концесии

05.1_The EU Parliament Adopted the New Directivs on Public Procurement and Concessions_March_14_KG_bg

Във връзка с необходимостта от преразглеждане и модернизиране на съществуващото законодателство в областта на обществените поръчки, през 2012 г. Европейската Комисия направи предложение за изменение на Директива 2004/18 ЕО. След обсъждане в Съвета и в Парламента, предложението беше прието през месец февруари 2014 г. Очаква се публикуване на новите правила в Официалния вестник на ЕС, двадесет дни след което новата директива ще влезе в сила, а досега действащата ще бъде отменена.

Новата уредба има три основни цели – опростяване, гъвкавост и правна сигурност.

С оглед създаването на възможност за провежане на опростени и по-гъвкави процедури за обществени поръчки са разширени възможностите за използване на състезателни процедури с преговори и са скъсени сроковете за представяне на офертите. Въведени са разпоредби, насърчаващи електронните обществени поръчки. Създаден е облекчен режим за местните органи – възложители. Модернизирани са процедурите и е намален обемът на изискуемата документация. На малките и средните предприятия и новите фирми ще бъде осигурен улеснен достъп до пазара посредством разделяне на поръчките на обособени позиции и ограничение на изискванията за участие.

Използването на обществените поръчки за общи обществени цели ще бъде възможно посредством новата процедура „партньорство за иновации”. При вземане на решение за възлагане ще бъдат взимани предвид разходите за целия жизнен цикъл на продуктите, услугите или строителството, обект на поръчката, както и всички фактори, пряко свързани с производствения процес. Икономическите оператори ще бъдат изключвани, ако се открият нарушения на европейското законодателството в областта на социалното, трудовото или екологичното право или на разпоредбите на международното трудово право. Въведен е специфичен режим спрямо обществените поръчки за социални, здравни и образователни услуги.

Постигането на стабилни процедури ще бъде възможно посредством установяване на ефективни механизми за предотвратяване, откриване и премахване на конфликтите на интереси, участието на икономическите оператори в неправомерни дейности и необоснованите преференции в полза на участници, консултирали възлагащия орган или участвали в подготовката на процедурата.

Създаването на последователно прилагане на правилата за обществени поръчки на национално и европейско ниво ще бъде постигнато чрез въвеждането на задължения за държавите-членки за административно сътрудничество; определяне на национален орган, отговарящ за следенето, изпълнението и контрола на обществените поръчки и създаване на центрове за знания.