Новият Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Днес, 20.09.2016 в бр. 74 на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ), който влиза в сила на от 01 Януари 2018 г. Със ЗИД на ЗЮЛНЦ

Изисквания за сключване на облигационен заем в България

07_Requirements to Contracting Bonded Loans in Bulgaria_VI Общата уредба, касаеща облигациите, се съдържа в Търговския закон (Глава 14, чл. 204-218), а специални норми – в Законa за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Законa за ипотечните облигации, Законa за особените

Нови позиции в Адвокатско дружество Добрев и Люцканов

От месец август 2016 г. Адвокатски дружество Добрев и Люцканов е с нова организационна структура, в която младши съдружник e адв. Катерина Граматикова, адв. Вяра Иванова и адв. Гергана Илиева заемат позицията на старши асоцииран адвокат и на позиция адвокат