Новият Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Днес, 20.09.2016 в бр. 74 на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ), който влиза в сила на от 01 Януари 2018 г.

Със ЗИД на ЗЮЛНЦ се въвеждат съществени промени в действащия към настоящия момент правен режим, регламентиращ дейността на организациите с идеална цел.

Съгласно новата регламентация се създава изцяло нов регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, в който ще се извършва не само тяхната първоначална регистрация, но и всякакви последващи промени. Новост е и предвиденото задължение за заявяване на новонастъпили обстоятелства за вписване в новия регистър в едномесечен срок от тяхното възникване, съответно промяната.

По отношение правния режим на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност отпада тяхното вписване в специалния Централен регистър към Министерството на правосъдието и те ще се считат за учредени от датата на вписването им в Регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията.

В преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗЮЛНЦ е регламентирана процедурата по пререгистрация на лицата, вписани в регистрите към окръжните съдилища, сходна с процедурата, на която подлежаха търговските дружества при прехвърлянето им в търговския регистър. Така за ЮЛНЦ е предвиден срок за пререгистрация до 31.12.2020 г., като пререгистрацията няма да бъде обвързана с държавни такси и ще се извършва след представяне на удостоверение за актуалното състояние на юридическото лице и вписване в новия регистър към Агенция по вписванията. В рамките на процедурата лицата се заличават от регистър БУЛСТАТ, а БУЛСТАТ номера, който са притежавали до този момент, става единен идентификационен код на юридическото лице с нестопанска цел (ЕИК).

Съгласно мотивите на ЗИД на ЗЮЛНЦ се очаква въвеждането на новия правен режим да доведе до намаляване на административната тежест при регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел, да гарантира в достатъчна степен публичността и отчетността на тези организации.