Подлежи ли на вписване развалянето на договор за наем?

09_Is the cansellation of the lease agreement subject to registration_GITT С договора за наем наемодателят предоставя вещ за временно ползване на наемателя, който от своя страна се задължава да му заплати определена цена. Вещта, предмет на договора за наем, може

Законът за защита при свръхзадълженост на физически лица – шанс за добросъвестните или възможност за недобросъвестните длъжници?

09_The Law on the Protection Of Over Indepted Natural Persons-A Second Chance For Bona Fide Deptors Or A loobhole For Mala Fide Deptors_HK На 21.07.2017 г. в Народното събрание бе внесен проект на закон за защита при свръхзадълженост на физически

Законодателни изменения относно пребиваване в България на управители на търговски представителства, регистрирани при БТПП адв. Мария Ендрева

08_Residence of Managers of Trade Representations _MELT[english] Учредяването на търговско представителство в България е основание за издаване на разрешение за продължително пребиваване съгласно чл. 24, ал. 1, т. 6 от Закона за Чужденците в Република България (ЗЧРБ). За снабдяването с

Арбитражът по инвестиционни спорове

07_Arbitration in Investment Disputes_GI Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави от 1965 г. (Вашингтонската конвенция) установява механизъм за разрешаване на инвестиционни спорове, които могат да възникнат между инвеститор и държавата, в която са

Данък уикенд и свързаното с него данъчно третиране на разходите за лично ползване

05_The Weekend Tax and the Related Tax Treatment of Expenditure for Personal Use Целта и логиката на данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС, на използването и отделянето на

Съдбата на постройките при публична продан на земята

06_The Fate of Buildings in Public Auctions of Land_MR С тълкувателно решение от 18 май 2017 г. по тълкувателно дело № 5/2015 г., Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) даде отговор на някои въпроси във връзка

Правен режим на отговорността на доставчика на услуги на информационното общество при нарушения на право върху интелектуална собственост

04_Legal Regime of the Liability of Information Society Service Providers_LT Развитието на технологията непрекъснато поставя нови предизвикателства пред защитата на интелектуалната собственост, като в последно време най-голямо значение в тази връзка имат развитието на информационните технологии и разширяването на достъпа

Арбитражното споразумение – нови разрешения и нови въпроси

03_The Arbitration Agreement New Solutions and New Questions В началото на годината беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ЗИД на ГПК), с който бяха направени и изменения в Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА). Изменението

Последни изменения на Закона за устройство на територията

02_The Latest Amendments to the Spatial Planning Act На 25 януари 2017 г. Народното събрание гласува на второ четене изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Законът за изменение и допълнение на ЗУТ е обнародван в ДВ, бр.13 от

Европейска заповед за запор

01_The European Account Preservation Order_KY С Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година беше създадена процедура за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране