Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък – предложение за директива на Съвета

Предложението за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ДОКООКД) е насочено главно към борбата срещу избягване плащането на данъци. Предложението не е ново. През 2011г. бе публикувано предишното предложение за въвеждане на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, което не беше одобрено. Възприета бе идеята, че въвеждането на обща основа за облагане с корпоративен данък следва да предхожда нейната консолидация. Ето защо предложението беше преработено от Европейската комисия и е разделено на две директиви: директива относно обща основа за облагане с корпоративен данък (ОООКД) и директива относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД).

Целта на директивата относно ОООКД (обща основа) е да бъдат въведени единни правила за изчисляването на основата за облагане с корпоративен данък на вътрешния пазар на ЕС. Проектът за директива относно ОКООКД (обща консолидирана основа), съдържа правила за консолидирането на печалбите и за начина на разпределение на консолидираната данъчна основа между държавите членки, които отговарят на условията. Обхватът на директивата е посочен в чл. 1 от предложението, както следва: с настоящата директива се установява система на облагане на някои дружества и групи от дружества въз основа на обща данъчна основа и се определят правила за изчисляването и ползването на тази основа.

Като цяло предложението за ОКООКД има за цел да бъдат избегнати нарушенията на пазара и да преодолеят сериозните пречки при облагането на дружествата, извършващи трансгранична дейност в рамките на Европейския съюз, възникващи поради наличието на 28 към настоящия момент различни системи за корпоративно облагане.

Предложението е тези правила да станат задължителни само за част от търговските дружествата в зависимост от размера на консолидирания оборот на групата, от която са част, а именно: Директивата да се прилага задължително спрямо дружества, част от мултинационални групи с консолидиран оборот на групата над 750 млн. евро. Дружества с по-малък от посочения оборот, които виждат ползи от хармонизираната система ще могат доброволно да изберат прилагането на Директивата за обща консолидирана основа. Основната цел е приходите на компании, които оперират в няколко страни на Европейския съюз да бъдат облагани с обща основа, като впоследствие облагаемата печалба да се разпределя съразмерно към държавите-членки, източник на дохода. Компаниите ще трябва да спазват единната методология на ЕС при определянето на своя облагаем доход. По този начин правилата за корпоративно данъчно облагане на стопанската дейност на държавите членки ще бъдат уеднаквени от гледна точка на данъчната основа.

Общата консолидирана корпоративна данъчна основа ще се определя по методология на Съюза. Сборът от всички печалби и загуби на групата от фирми, за всяка държава, в която оперират, ще послужи за определяне на общата облагаема основа. Очаква се въвеждането на общата данъчна основа да преодолее в значителна степен проблемите с прехвърлянето на печалби и заобикаляне на корпоративното облагане.

Директивата за ОКООКД предвижда изчисление на данъчните задължения и определянето на дела на данъците, които трябва да бъдат преразпределени към конкретна държава-членка да се извършва въз основа на специална формула (чл. 28 от проекта на Директива), включваща три фактора: (i) оборот (продажби), (ii) активи и (iii) труд (брой служители). Целта е след като се съберат всички приходи на мултинационалната група на едно място, печалбата да се разпредели по държави спрямо горните три фактора на дъщерното дружество от групата в съответната държава. Така отреденият дял ще се облага с корпоративен данък със ставка, определен суверенно от съответната държава-членка. Всяка страна ще запази правото си и ще продължи да прилага своята данъчна ставка.

Гореописаните фактори (труд, активи и продажби) следва да гарантират, че печалбите се облагат в мястото, където реално е възникнала стойността. Така, Директивата на Съвета относно обща консолидирана основа ще посочва единствено обща данъчна основа, но не и данъчната ставка, тъй като няма за цел хармонизиране на данъчните ставки на държавите-членки.

Предвижда се специална система, чрез която групите ще се обслужват от една данъчна администрация в ЕС, като те следва да подават консолидирана данъчна декларация до тази държава от Съюза, в която дружеството майка на групата е местно лице за данъчни цели.

Единният набор от правила при изчисляване на данъчната основа и въвеждането на система за обслужване от една данъчна администрация в ЕС е насочено главно срещу заобикаляне на корпоративното облагане и следва да улесни дружествата при разширяване на трансграничната им дейност в рамките на Съюза. Приемането на Директивата би довело до разглеждане на множество фирми като едно цяло от данъчна гледна точка. Опасенията срещу предложението са свързани най-вече с това, че е възможно разпределителната формула да не е в интерес на държавите с по-лек данъчен режим.