Промени в данъчните закони за 2015 г.

02_Amendments to the Tax Legislation for 2015_ME

На 05.12.2014г. Народното събрание одобри промените в няколко данъчни закона, чрез приемане на второ четена напроектозакона за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност. Някои от по-важните изменения в законите са както следва:

Изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС):

От 1 януари 2015 г. влизат в сила нови разпоредби за доставките на телекомуникационни, радио, телевизионни и електронни услуги в рамките на Европейския съюз. Изменението и допълнението на ЗДДС е във връзка с необходимостта от транспониране на изисквания на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги, както и съобразяване на българското законодателство с регламентите по прилагането й. Съгласно Директива 2008/8/ЕО считано от 1 януари 2015 г. доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, предоставяни от данъчно задължени лица на данъчно незадължени лица, установени в Европейския съюз, ще се облагат в държавата, където получателят им е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване, наричана държава членка по потребление. В тази връзка, в сила от 01.01.2015г. българският ЗДДС в чл. 21 предвижда, че мястото на изпълнение при доставка на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където това лице е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване. Към настоящия момент тези доставки се облагат в държавата, където е установен доставчикът.

Следователно, доставчикът ще трябва да се регистрира за ДДС цели и да плаща данъка в държавите от ЕС, където има клиенти. За улеснение на доставчика, законът предвижда два режима за обслужване от типа „мини едно гише“ с цел облекчаване на данъчно задълженото лице при изпълнение на неговите задължения по ДДС. Режимите предоставят възможност на лицето да определи само една държава членка, наричана „държава членка по идентификация“, чрез която да изпълнява по електронен път всичките си задължения за регистрация, деклариране и внасяне на данък върху добавената стойност за извършените от него доставки. Режимите са два в зависимост от мястото на установяване на доставчика. Те не са задължителни, а доставчикът сам избира дали да ги прилага.

Изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО):

Направени са промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, изготвени във връзка с необходимостта от въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз в националното законодателство, както следва:

  • Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения

Съгласно Директива 2003/49/ЕО на Съвета относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави – членки на ЕС, държавите членки нямат право да облагат лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, начислени от местни дружества в полза на дружества от други държави членки, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица. В Договора за присъединяване на България и Румъния към ЕС страната ни е договорила дерогация, съгласно която България има право да не прилага директивата до 31 декември 2014 г. (преходен период 8 години).

В тази връзка е изменен чл. 195 от ЗКПО, като са създадени ал.7-12, предвиждащи условията, при които доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения не се облагат с данък при източника.

  • Минимална или държавна помощ под формата на данъчни облекчения

Промените в данъчните облекчения, представляващи минимални и държавни помощи, са наложени от задължението на Република България, като държава членка, да отрази действащите 2014 г. нови европейски правила за минимални и държавни помощи. Предвижда се данъчното облекчение, представляващо минимална помощ за 2014 г. да се прилага от данъчно задължените лица, които отговарят на новите условия на Регламент № 1407/2013. В тази връзка е изменена разпоредбата на чл. 188, ал. 1 от ЗКПО и е създадена нова ал. 2. Новата разпоредба гласи, че когато към 31 декември на съответната година ДЗЛ е едно и също предприятие, данъчното облекчение е налице, когато сумата на получените минимални помощи от всички лица, които са едно и също предприятие, през последните три години, включително текущата, независимо от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава съответния праг от левова равностойност по чл. 188, ал. 1.

Изменена е ал. 3 на чл. 198 от ЗКПО, като е предвидено, че в случаите, когато данъчно облекчение е предоставено за голям инвестиционен проект, чиято обща стойност превишава левовата равностойност на 37,5 млн. евро, а за първоначална инвестиция, извършвана в общини от Югозападен регион -18,75 млн. евро, определена по официалния валутен курс на лева към еврото, данъчното облекчение може да бъде ползвано за съответната година само ако е получено положително решение от Европейската комисия вследствие на уведомление, направено по реда на чл. 108, ал. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Въведени са легални дефиниции на „едно и също предприятие“, „Югозападен регион“, „дата на предоставяне на помощта“,“големи предприятия“.

Изменения в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ):

Промяната засяга разпоредбите на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 4 (нова) от ЗМДТ. С направените предложения се цели облекчаване изпълнението на задължението за деклариране на придобитите по безвъзмезден начин имущества от лицата, които са освободени от данък върху безвъзмездното придобиване на имущество, и за намаляване на административната тежест.

Изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК):

Промените в ДОПК са във връзка с:

  • Осигуряване на прозрачност на данъчно-осигурителна информация във връзка с прилагане на режима по държавните и минималните помощи

Промяната предвижда неприлагане на разпоредбите за опазване на данъчно-осигурителна информация в случаите на получаване на държавна и минимална помощ.

Съгласно чл. 73, ал. 1 от ДОПК, органите и служителите на НАП, експертите и специалистите и всички други лица, на които е предоставена или им е станала известна данъчна и осигурителна информация, са длъжни да я пазят в тайна и да не я използват за други цели освен за прякото изпълнение на служебните си задължения. Ал. 2 определя кои случаи не представляват нарушение на задълженията за опазване на тайната, като с измененията от 2015г. е въведена нова т. 4 – предоставянето на данъчна и осигурителна информация, свързана с получаването на държавна и минимална помощ.

  • Подаване на документи по електронен път чрез персонален идентификационен код (ПИК)

Предоставена е възможност за подаване на документи по електронен път чрез ПИК. Изменен е чл. 102 от ДОПК, като е добавено, че подаването на декларации, документи или данни по електронен път се извършва от субекта или от негов представител с квалифициран електронен подпис или с издаден от Националната агенция за приходите персонален идентификационен код.

Промяната цели намаляване на административната тежест и на разходите, свързани с попълването и подаването на данъчни и осигурителни декларации в НАП, предвид факта, че издаваният персонален идентификационен код е безплатен. Редът и условията за издаване и използване на ПИК, както и видовете декларации, документи или данни, които могат да се подават чрез използването му, ще бъдат определени със заповед на изпълнителния директор на НАП, която се публикува на интернет страницата на НАП.