Спорът за собственост върху възстановена земеделска земя в границите на населените места

25_Subcontracting Agreements under the Public Procurement Act_Nov_14_NAA Какъв е редът за защита на собственика на земеделски имот в границите на населено място, когато той е лишен от владението от трето лице, което също твърди да е собственик на същия имот?

Развитие по делата, образувани по жалби срещу решението на БНБ за отнемане на лиценза на „КТБ“ АД

В очаквана посока се развиват производствата, образувани във Върховен административен съд по жалби срещу Решение № 138/06.11.2014 г. на УС на БНБ, с което беше отнет лицензът на „КТБ“ АД за извършване на банкова дейност. За периода между 4.12.2014 г.

Законови изменения в режим на прихващането по Закона за банковата несъстоятелност

На 13.11.2014 г. Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия /ОСГТК/ на ВКС реши въпроса по тълкувателно дело № 7/2013 г. – дали неустойка за забава се дължи, когато договорът е развален поради виновно неизпълнение на длъжника. С решението е

Тълкувателно решение на ВКС по въпросите на неустойката за забава при разваляне на договор

На 13.11.2014 г. Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия /ОСГТК/ на ВКС реши въпроса по тълкувателно дело № 7/2013 г. – дали неустойка за забава се дължи, когато договорът е развален поради виновно неизпълнение на длъжника. С решението е

Делото по несъстоятелност на КТБ е спряно

Съгласно Закона за банковата несъстоятелност, производство по несъстоятелност за банка се открива, ако Българската народна банка (БНБ) е отнела лицензията й за извършване на банкова дейност.  Искане за откриване на производство по несъстоятелност се подава до компетентния съд, като към

58-ми Конгрес на Международния съюз на адвокатите (UIA)

На 29.10.2014 г. – 02.11.2014 г. във Флоренция, Италия, се проведе 58-ми конгрес на Международния съюз на адвокатите (UIA), на който присъства и г-н Гроздан Добрев в качеството му на национален представител за България. Основна тема на конгреса бе защитата