Тълкувателно решение на ВКС по въпросите на неустойката за забава при разваляне на договор

На 13.11.2014 г. Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия /ОСГТК/ на ВКС реши въпроса по тълкувателно дело № 7/2013 г. – дали неустойка за забава се дължи, когато договорът е развален поради виновно неизпълнение на длъжника. С решението е прието, че неустойката за забава като акцесорен договор следва съдбата на основния договор и отпада с обратна сила при неговото разваляне. Различно е решението по отношение на случаите, в които развалянето има действие занапред – при договори за продължително или периодично изпълнение – в тези случаи неустойката за забава продължава да се дължи по отношение на онези задължения, които се запазват. Независимо какво е действието на развалянето на договора се дължи неустойка и в случаите, в които тя изрично е уговорена като обезщетение за вредите от развалянето на договора.