Развитие по делата, образувани по жалби срещу решението на БНБ за отнемане на лиценза на „КТБ“ АД

В очаквана посока се развиват производствата, образувани във Върховен административен съд по жалби срещу Решение № 138/06.11.2014 г. на УС на БНБ, с което беше отнет лицензът на „КТБ“ АД за извършване на банкова дейност. За периода между 4.12.2014 г. и 10.12.2014 г. бяха постановени определения, с които бяха оставени без разглеждане част от жалбите на вложители и жалбата на отстранените изпълнителни директори. Аргументът на съда е, че тези лица не са адресати на решението на УС на БНБ, поради което нямат правен интерес да го обжалват.

Съдът прецени да обедини в едно производство жалбите на акционерите на „КТБ“ АД, за да постанови по тях едно общо решение. В аналогична ситуация преди години жалбите на акционерите на банка, за която беше открито производство по несъстоятелност, бяха оставени без разглеждане с аргумент, че заповедта за отнемане на лиценз не подлежи на обжалване по съдебен ред и че жалбоподателят няма правен интерес от атакуването на акта. Това доведе до осъждане на България от Европейския съд по правата на човека в Страсбург за нарушение на правото на справедлив съдебен процес по чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за защита на правата на човека, както и за нарушение на правото на мирно ползване на собствеността по чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията.

Поради изложените по-горе причини е важно какво решение ще постанови Върховният административен съд по делото, образувано по жалбите на акционерите на „КТБ“ АД. Според сега действащата разпоредба на чл. 151, ал. 3 от Закона за кредитните институции, административните актове, които включват и решението за отнемане на лиценз, могат да се оспорват пред Върховния административен съд относно тяхната законосъобразност. Необходимо е обаче решението на БНБ да бъде обект на съдебен контрол в степента, изискуема съгласно чл. 6, ал. 1 от Конвенцията. От решението по делото, образувано по жалбите на акционерите, ще зависи какви други дела ще бъдат заведени от засегнатите от действията срещу „КТБ“ АД лица пред националните съдилища и какви и колко жалби ще бъдат подадени до Европейския съд по правата на човека в съответните срокове.