Делото по несъстоятелност на КТБ е спряно

Съгласно Закона за банковата несъстоятелност, производство по несъстоятелност за банка се открива, ако Българската народна банка (БНБ) е отнела лицензията й за извършване на банкова дейност. CCB Искане за откриване на производство по несъстоятелност се подава до компетентния съд, като към него се прилага заверен препис от акта за отнемане на лиценза. По молба на БНБ до Софийски градски съд, на 10.11.2014г. е образувано търговско дело за откриване на производство по несъстоятелност на Корпоративна Търговска Банка АД.

Делото е спряно на 24.11.2014г. Съдът е преценил, че са налице предпоставките за спиране на делото, а именно: решение №138/06.11.2014г. на Централната банка за отнемане на лиценза на КТБ не е влязъл в сила поради обжалването му по съдебен ред. Във Върховния административен съд (ВАС) са постъпили 23 жалби срещу решението на БНБ за отнемане на лиценза на КТБ. Производството по несъстоятелност е спряно до приключване на спора пред ВАС с влязъл в сила съдебен акт. Определението за спиране подлежи на обжалване в едноседмичен срок от 24.11.2014г.