Екип

Камелия Йотова

Камелия Йотова е адвокат от 17.01.2007 г. През 2012 г. се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“. От месец август 2017 година, адв. Йотова е Старши асоцииран адвокат.

Адв. Йотова специализира в областите Несъстоятелност и Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове.

Камелия Йотова е магистър по право (2002 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски” със специализация Правораздаване.

През 2009 г. е преминала обучение по право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. През 2014 г. завърши курс по дистанционно обучение по програма HELP на Съвета на Европа относно изискванията за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Член е на Софийска адвокатска колегия.

Езици: английски, руски


Публикации

Кога можем да развалим договор?

06.1_When Can We Cancel a Contract_december_2012_KY_bg Един от основните проблеми, които стоят днес пред търговските дружества, особено в условията на глобалната икономическа криза, обхванала почти целия свят, е неизпълнението на договорите. Многобройни са случаите на забавено плащане, на забавени или

Как да си осигурим свободни парични средства

01 How to Obtain Disposable Funds_january_2013_KY_bg Възможно е да сте един от многото търговци, които имат натрупани несъбрани вземания по различни договори и да знаете, че тяхното събиране може да Ви отнеме много време, усилия и разноски, включително и за

Откриване на производство по несъстоятелност

10.1_Opening of Insolvency Proceedings_november_2013_KY_bg Понятието „несъстоятелност” има няколко значения: 1) правен иститут от правни норми, уреждащи обществените отношения, възникващи в случаите, когато търговец не може да заплаща задълженията си; 2) правно състояние, при което търговецът има ограничени възможности за участие

Преюдициалното запитване до съда на европейския съюз

11,1_Preliminary Rulings _december_2013_KY_bg След присъединяването на Република България към Европейския съюз всички органи на публичната власт са задължени да прилагат общностното право. Когато те констатират противоречие между разпоредба в национален нормативен акт и такава от нормативен акт на общностното право,

Нова практика на Европейския съд за правата на човека след изменението на българското законодателство

06.1_New Legal Practice of the European Court of Human Rights after the Amendments of the Bulgarian Legislation_March_14_KY_bg След постановяването на многобройни осъдителни решения, включително и след двете пилотни решения от 10 май 2011 г. на Европейския съд по правата на

Развитие на делата по повод отнемането на лиценза на КТБ – актуален обзор

03.1_Development of the Legal Action Related to the Revocation of the License of the Corporate Commercial Bank_KY На 6 ноември 2014 г., в свое заседание, обективирано в Протокол № 27, Управителният съвет на Българската народна банка прие Решение № 138

Отнемането на незаконно придобито имущество при действието на правото на Европейския съюз, Конвенцията за защита на правата на човека и Протокол № 1 към нея

05.1_The Criminal Assets Forfeiture against the Background of the Acquis Communautaire_KY На 18 май 2012 г., в бр. 38 на “Държавен вестник” беше обнародван силно оспорваният Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, който влезе в

Защита на правата и отговорност на държавата за вреди, причинени на гражданите заради нарушения на европейското законодателство

08_Protection of the Rights and Liability of the States for Loss and Damage Caused to Citizens by Breaches of the European Community Law_KY На 08.05.2015 г. Върховният касационен съд на Република България постанови определение, с което посочи реда за защита

Административният договор – същност и приложение

11_The Administrative Contract Essence and Applicability_16_KY В областта на гражданското право договорът е съглашение между две или повече лица, което се сключва, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Страните в този случай са равнопоставени

Европейска заповед за запор

01_The European Account Preservation Order_KY С Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година беше създадена процедура за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране

Тълкувателно решение на Върховния касационен съд по въпроси на отмяната на влязло в сила съдебно решение

На 31.07.2017 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховният касационен съд на Република постанови Тълкувателно решение № 7/2014 г. по тълкувателно дело № 7/2014 г., с което отговори на важни въпроси, свързани с отмяната на влязло в

Промените в Гражданския Процесуален Кодекс от м. октомври 2017г.

11_The amendments to the Civil procedure code of october 2017KY-BG1_29.11.2017 Изминаха почти десет години от влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс, който замени кодекса от 1952 г. Още при обсъждането на проекта му бяха изразени сериозни възражения от

67 години от приемането на Конвенцията за защита правата на човека

На 4 ноември 2017 г. се навършиха 67 години от приемането на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Тя е в сила за Република България от 7 септември 1992 г. На основание чл. 5, ал. 4

Нов закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

На 23 януари 2018 г. влезе в сила новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Той съдържа редица несъвършенства и смятаме, че противоречи на Директива 2014/42/ЕС за обезпечаване и конфискация на средства и облаги