Европейска заповед за запор

01_The European Account Preservation Order_KY

С Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година беше създадена процедура за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела.

С него се създава процедура на Съюза, която дава възможност на даден кредитор да получи европейска заповед за запор на банкова сметка, с която да не позволи на длъжника да застраши последващо изпълнение на иска на кредитора чрез прехвърляне или изтегляне на средства до посочения в заповедта размер, държани от длъжника или от негово име в банкова сметка в държава членка.

Регламентът като правен инструмент на вторичното право на Европейския съюз, се прилага във всички държави членки от 18 януари 2017 г. Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко. Регламентът цели постигане на еднакво право в държавите членки в съответствие с Договорите. Затова той се прилага вместо националните норми, които му противоречат, ако има такива.

Европейската заповед за запор намира приложение по търговски и граждански дела. От обхвата на регламента са изключени данъчните, митническите и другите административни дела, както и отговорността на държавата за действия или бездействия при упражняването на държавна власт („acta iure imperii“).

Регламентът не се прилага за имуществени права, произтичащи от брачни правоотношения; завещания и наследяване, включително задължения за издръжка, произтичащи в случай на смърт; искове срещу длъжник, по отношение на когото са образувани производства по обявяване в несъстоятелност, производства, свързани с прекратяване на дейността на неплатежоспособни дружества или други юридически лица, по съдебни споразумения, конкордати или аналогични производства; социална сигурност; арбитраж.

От приложението на регламента са изключени и банковите сметки, които съгласно правото на държавата членка, в която се държи сметката, се ползват с имунитет срещу запор, както и спрямо банкови сметки, държани от и в централни банки, когато те действат в качеството си на органи на паричната политика.

Кредиторът може да поиска издаването на европейска заповед за запор преди да предяви иска си, като обезпечителна мярка, в хода на съдебно производство или след приключването му, при изпълнение на влязло в сила съдебно решение. Производството по издаването на заповедта протича без участието на длъжника.

Българското Народно събрание в края на м. декември 2016 г. прие на първо четене проект на закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс. В законопроекта се определя компетентният орган за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки, урежда се процедурата за обжалване на отказ за издаване на заповед, урежда се прякото признаване и изпълнението на заповедта, както и се посочват случаите, в които ответникът и молителят могат да искат отменяне и изменение на европейската заповед за запор.

В съответствие с регламента, в законопроекта се посочва, че издаване на европейска заповед за запор преди предявяването на иска може да се иска от първоинстанционния съд, който е компетентен да разгледа спора по същество.

В законопроекта е посочено, че когато искът е вече предявен, издаването на заповед може да се иска от съда, пред който делото е висящо, във всяко положение на делото до приключване на съдебното производство. Когато искането за издаване на заповед е направено в касационното производство, компетентен за издаването на заповедта е въззивният съд.

Издаване на заповед за запор може да се иска след постановяването на решение от първоинстанционния съд или след одобряване на съдебна спогодба.

Определението, с което се отказва издаването на европейска заповед за запор, може да се обжалва с частна жалба.

Компетентен орган за получаването, предаването или връчването на заповедта за запор и другите документи по Регламент № 655/2014 г. е съдебният изпълнител. С цел защита на длъжника е предвидено задължение за молителя да предприеме необходимите мерки за освобождаване на средствата на длъжника, които след налагането на запор превишават сумата, за която същият е наложен.

Ако молителят не изпълни това свое задължение, съдебният изпълнител е длъжен служебно да предприеме необходимите мерки да освобождаване на средствата на длъжника над размера на наложения запор.

Ако са налице предвидени в регламента условия, ответникът или молителят могат да искат отменяне или изменение на европейската заповед за запор. Това може да бъде поискано, ако не са спазени изискванията на регламента при издаването на заповедта, при промяна на обстоятелствата, при които същата е била издадена и др.

Ответникът може да иска ограничаване или прекратяване на изпълнението на европейската заповед за запор, ако запорираната сметка е изключена от обхвата на регламента, ако изпълнението на съдебното решение, съдебната спогодба или автентичния акт, което кредиторът се стреми да гарантира със заповедта, е получило отказ в държавата членка по изпълнение, ако изпълнителната сила на съдебното решение, чието изпълнение кредиторът се стреми да гарантира със заповедта, е била временно преустановена в държавата членка по произход и др.

Ответникът и молителят могат да искат от съдебния изпълнител ограничаване или прекратяване на изпълнението на европейската заповед за запор, когато са постигнали споразумение. В тези случаи съдебният изпълнител уведомява за извършените действия съда, издал заповедта.

Предстои да бъде установено от съдебната практика какви спорни въпроси и трудности ще възникнат при прилагането на Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година.