Нов закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Анти корупция закон

На 23 януари 2018 г. влезе в сила новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Той съдържа редица несъвършенства и смятаме, че противоречи на Директива 2014/42/ЕС за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в ЕС и на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

„Конфискация“ по смисъла на директивата означава отнемане на имущество, след влязла в сила присъда, във връзка с конкретно предвидени престъпления, при спазването на всички права и принципи, гарантирани от Хартата на основните права на ЕС и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
Според новия закон на отнемане подлежи всяко имущество, за придобиването на което не е установен законен източник. Законът не изисква наличието на влязла в сила присъда, нито връзка между имуществото, което се отнема и извършеното престъпление.

Следва да се има предвид, че Държавата отговаря за вредите, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите и на длъжностните лица по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

В тази връзка, очаквайте разширена статия по темата и проблемите, които новият закон поставя.