67 години от приемането на Конвенцията за защита правата на човека

На 4 ноември 2017 г. се навършиха 67 години от приемането на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Тя е в сила за Република България от 7 септември 1992 г. На основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, разпоредбите на Конвенцията се прилагат пряко и имат предимство пред онези разпоредби от вътрешното право, които им противоречат.

С Конвенцията и протоколите към нея държавите – членки, са се задължили да зачитат определени права и свободи на всички лица, намиращи се под тяхна юрисдикция. Такива защитени права са правото на живот, забрана на изтезанията, правото на свобода и сигурност, право на справедлив съдебен процес, неналагане на наказание без закон, право на зачитане на личния и семейния живот, свобода на мисълта, съвестта и религията, свобода на изразяването на мнение, свобода на събранията и сдружаването, право на ефективни правни средства за защита, право на мирно ползване на притежанията, право на обезщетение в случай на съдебна грешка, забрана за повторно осъждане или наказване и др.

Конвенцията се прилага по отношение на физически и юридически лица.