Новите разпоредби на закона за мерките срещу изпиране на пари

На 19.03.2018 г. адвокат Камелия Йотова посети семинар, посветен на съдебната практика по сега действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари и на новия проект на ЗМИП, който беше приет от Народното събрание на второ четене на 14.03.2018 г.На семинара бяха обсъдени въпросите за кръга на задължените лица, изготвянето на оценка на риска, извършването на проверка и идентификация, бяха обсъдени мерките по прилагането на закона, съхраняването на информацията, административно-наказателните разпоредби, установяването на нарушенията и възможностите за обжалване на наказателните постановления.

Очакваме обнародване на закона в „Държавен вестник“. След публикуването и влизането му в сила, ще бъде приет правилник за прилагането му. Задължените лица ще имат определен срок, в който ще трябва да съобразят вътрешните си правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари с изискванията на новия закон или да приемат нови.

При необходимост от съдействие, можете да се свържете с нас.