Тълкувателно решение на Върховния административен съд (ВАС) на Република България от 13.12.2016 г.

На 13 декември 2016 г. е постановено тълкувателно решение на Върховния административен съд (ВАС) на Република България, с което се дава отговор нищожен ли е ревизионен акт, издаден от служител на НАП – орган по приходите на ръководно ниво, а не на експертно длъжностно ниво. Налице е противоречива практика по прилагането и тълкуването на релевантните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, включително в различните състави на ВАС. В очакване на тълкувателното решение много данъчни дела в цялата страна бяха спрени по служебен ред от съдилищата. Към момента общ съдебен състав от I и II Колегия на ВАС определи, че ревизионен акт, който е издаден с участието на орган по приходите, извън кръга на лицата по чл. 118, ал. 2 ДОПК във връзка със закона за НАП, не е нищожен. Най-общо казано, на база на решението следва, че ревизионните актове могат да се издават надлежно не само от органите по приходите на експертно ниво – държавен експерт по приходите, държавен инспектор по приходите, главен експерт по приходите, старши експерт по приходите, експерт по приходите, главен инспектор по приходите, старши инспектор по приходите и инспектор по приходите, – но и от служители на ръководно ниво като началник на сектор, отдел и други.