Законодателни изменения относно пребиваване в България на управители на търговски представителства, регистрирани при БТПП адв. Мария Ендрева

08_Residence of Managers of Trade Representations _MELT[english]

Учредяването на търговско представителство в България е основание за издаване на разрешение за продължително пребиваване съгласно чл. 24, ал. 1, т. 6 от Закона за Чужденците в Република България (ЗЧРБ). За снабдяването с това разрешение беше предвидена сравнително проста процедура, която улесняваше развиването на търговски отношения посредством търговско представителство, учредено съгласно разпоредбите на Закона за насърчаване на инвестициите и вписано в Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Такова представителство може да бъде учредено от всеки чуждестранен търговец, който иска да развива търговски отношения с български клиенти. Условието е, че представителството не може да извършва търговска дейност.

С изменения, приети през м. декември 2016 г. режимът за издаване на разрешения за пребиваване в тези случаи беше променен, като ЗЧРБ вече предвижда да се изискват доказателства за активността на чуждестранния търговец, за неговата данъчна изрядност и за планираната дейност на търговското представителство.

До м. юни 2017 г. тези изменения не бяха въведени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ), като заявленията за разрешение за пребиваване се разглеждаха по стария ред, без да се изискват допълнителни документи, освен тези за вписване на търговското представителство в БТПП и Регистър БУЛСТАТ. От 27.06.2017 г. влязоха в сила изменения в ППЗЧРБ, съгласно които активността, данъчната изрядност и наличието на програма за дейността на търговското представителство се удостоверяват от БТПП в сертификата за вписване на търговското представителство. При тези изменения отново не беше уточнено с какви документи следва да бъдат установени тези обстоятелства.

От страна на БТПП беше изготвен списък с документи, с които да се установят предпоставките за издаване на разрешение за пребиваване на управителя на търговското представителство.

По отношение на активността на чуждестранния търговец е предвидено, че трябва да бъде представен един от следните документи:

референция от обслужваща банка, като не е достатъчно банката да потвърди само, че има такъв клиент, но трябва да удостовери неговата активност през последните поне 2 години;
копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година, заверени за вярност с оригинала с печат и с нотариално заверен подпис на представителя на чуждестранния търговец, придружени с превод на български език;
декларация по образец за реализираната дейност по основни икономически показатели и финансови резултати, като декларацията се подписва от законния представител на чуждестранния търговец и се подпечатва, а след това се заверява нотариално;
декларация за посочване на електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език, поддържана от съответен орган в страната по седалище на чуждестранния търговец; декларацията се подписва от законния представител на чуждестранния търговец и се заверява нотариално.

За доказване на изрядното изпълнение на данъчните задължения на чуждестранния търговец се изисква представянето на един от следните документи:

издадено от компетентния орган в държавата по седалище удостоверение за липса на данъчни задължения, заверено и с легализиран превод на български език;
нотариално заверена декларация от законния представител на чуждестранния търговец, с която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език, поддържана от съответен орган в страната по седалище на чуждестранния търговец, от която може да се установи това обстоятелство.

За доказване на планираните дейности на представителството се изискват следните документи комулативно:

обосновка за необходимостта от откриване на търговско представителство (съдържаща цели и задачи на представителството), подпечатана с печата на чуждестранното лице и с нотариално заверен подпис на законния представител на чуждестранното лице, придружена с превод на български език;
годишни програми (за текущата и за следващата календарни години) за изпълнение на поставените цели и възложените дейности на търговското представителство в България, с нотариално заверен подпис от законния представител на чуждестранното лице, в която се обосновава и необходимостта за изпълнение на програмата от търговския представител, придружена с превод на български език;
копие от договор за наем (на български език, или, ако е на чужд език – с превод на български език) за период не по-кратък от една година, или копие от документ за собственост за имот, който ще се ползва за офис на търговското представителство, осигуряващ условия за нормална работа на търговския представител, заверен за вярност от законния представител на чуждестранното лице. Адресът на офиса по договора за наем следва да съвпада с регистрирания адрес в БТПП.

При представяне на документи за всяко от тези обстоятелства БТПП издава сертификат за вписване на търговското представителство, в който се удостоверява активността и данъчната изрядност на чуждестранния търговец, както и наличието на планирани дейности на търговското представителство. БТПП все още издава и обикновени сертификати за вписване, когато такива са необходими за други цели.

Тези изменения създават редица практически проблеми – например когато законният представител на чуждестранното лице не е търговският представител на същото. В тези случаи документите следва да бъдат заверявани в чужбина, като трябва да се установи кои органи имат функции, сходни на нотариус съгласно българското законодателство. Извършените от тези органи заверки представляват официални документи, които следва да бъдат заверени (чрез апостил или с консулска заверка) и легализирани в България. Всичко това отнема време и средства на лицата. Снабдяването с удостоверение за липса на данъчни задължения също е проблем – тъй като данъчните администрации издават тези документи само за предходен период и обикновено с голямо забавяне.

В момента се изготвят нови изменения в ППЗЧРБ, като в проект на Министерски съвет от 15.08.2017 г. се предвижда процедурата по получаване на разрешение за пребиваване в тези случаи да бъде опростена, като ще отпадне изискването за представяне на удостоверение за вписване в Регистър БУЛСТАТ. Тези предложения ще улеснят процедурата по получаване на разрешение за пребиваване за търговски представители, но няма да засегнат посочените по-горе проблеми.