Временна закрила в България за лица, напуснали Украйна след 24.02.2022 г.

Във връзка с бежанската вълна от територията на Украйна, Европейският съвет е приел Решение за изпълнение № 2022/382 от 04.03.2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила, по силата на което се предоставя временна закрила за лица, които са напуснали Украйна след 24.02.2022 г. На основание на това решение и чл. 2, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците, Министерски съвет е посочил какви са рамките на времената закрила за територията на Република България в решение № 144 от 10.03.2022 г.

Временната закрила се прилага както за украински граждани, така и за лица, които са граждани на трети страни или са без гражданство и които са ползвали закрила на територията на Украйна. Правилата за временна закрила се отнасят и за членове на семействата на лица, които попадат в някоя от тези две групи.

И преди предоставянето на временна закрила, гражданите на Украйна можеха да влизат и да престояват на територията на България за период до 90 дни в рамките на всеки 6 месеца по силата на предоставения на ниво ЕС безвизов режим. Този безвизов режим е разширен с акта на Европейския съвет – вече се прилага не само за лица с биометрични паспорти, но и с други документи за самоличност, издадени в Украйна, включително такива с изтекъл срок на валидност. Временната закрила позволява на украински граждани да останат на територията на България за по-дълъг период – до една година, считано от 24.02.2022 г., като този срок може да бъде удължен или съкратен съобразно ситуацията. В решението на Министерски съвет е предвидено, че за да се ползват от временна закрила след 31.03.2022 г., бежанци от територията на Украйна следва да заявят това в срок до 15.04.2022 g. – като процедурата за регистрация е максимално опростена. Лицата, на които е предоставена закрила, имат право да получат регистрационна карта; да се съберат със семейството си; да работят; да се образоват; да получат социално подпомагане и медицинска помощ при спешни състояния. Допълнителна информация в тази връзка може да бъде получена на единния информационен портал на следния адрес: https://ukraine.gov.bg/bg/