Въведено извънредно положение в Република България за периода 13.03.2020 – 13.04.2020 г.

С решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. в Република България е въведено извънредно положение за предотвратяване разпространението на заболяването COVID-19, като мерките включват забрана за дейностите на определени търговски обекти (театри, фитнес зали и т.н.), както и за всякакви масови дейности. Препоръчано е работодателите да въведат режим на полагане на труд от разстояние, както и са въведени ограничения при работата на държавни органи, за да се избегнат струпванията на хора на едно място.

Съдилищата, нотариусите и частните съдебни изпълнители са ограничили дейността си и достъпа на трети лица до своите работни помещения – като е възможно да се започват нови производства само по изключение (например обезпечение на бъдещ иск, нотариални производства по спешност).

Предприетите мерки поставят редица въпроси, включително:

– Как ще се изпълняват задълженията по граждански и търговски договори?

– Как да се уреждат отношенията със служители за периода, в който не могат да полагат труд?

– Какво се случва със сроковете за подаване на документи и упражняване на права пред органи на изпълнителната и съдебната власт?

Към момента има внесени законопроекти, които имат за цел да уредят тези въпроси, като с оглед законодателната процедура, евентуалните законодателни мерки ще станат известни най-рано в края на настоящата седмица.

Единият от законопроектите предвижда спирането на сроковете по граждански, административни, наказателни и изпълнителни производства.  В законопроекта е предложено по време на обявеното извънредно положение, да спират да текат започналите, но неизтекли срокове пред административен орган, орган на досъдебно производство, съдебен или публичен изпълнител, както и пред съд по граждански, търговски, административни и наказателни дела. Предвижда се законоустановените срокове за новопоискани действия да се считат за удължени със срока на действие на извънредното положение. Предлага се и спиране на изпълнението по изпълнителни производства по реда на Гражданския процесуален кодекс и по Данъчно-осигурителния кодекс.

„Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество ще следи промените в нормативната уредба и задължителните актове на изпълнителната власт, като оставаме на Ваше разположение да Ви съдействаме с всички въпроси и неясноти, които възникват във връзка с въведеното извънредно положение, при спазване на правилата за ограничаване разпространението на заболяването.

Прочетете статията Допълнителни права и възможности за работодателите за срока на извънредното положение