Внесен е законопроект за облекчаване на режима за изграждане на обекти за енергийно производство от възобновяеми източници за собствено потребление

На 11.03.2022 г. е внесен законопроект за изменение в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), който има за цел да облекчи изграждането на обекти за енергийно производство от възобновяеми източници с мощност до 5 MW за собствено потребление. За такива обекти изрично е предвидено, че не се изисква спазване на процедурата по чл. 23 от ЗЕВИ за присъединяване към електрическата мрежа.

В предходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предвиждат изменения и в Закона за устройство на територията, които имат за цел да облекчат общите правила за съгласуване на устройствени планове. Освен това, облекчението да не се изисква одобрение на инвестиционните проекти в производството по издаване на разрешение за строеж вече се прилага за обекти за енергийно производство от възобновяеми източници с мощност до 5 MW. Отпада изискването за представяне на становище за присъединяване към мрежата, ако проектите са само за собствено ползване.

Със законопроекта е предложено и изменение в Закона за акцизите и данъчните складове, като отпада изискването за регистрация на посочения тип обекти. С предложения законопроект се очаква да бъдат премахнати дълго обсъжданите пречки пред производството на енергия от възобновяеми източници за собствено ползване. Съображението е, че няма причина да се предвиждат по-обременителни процедури, когато обектът няма да подава енергия към мрежата.