ПРИВЕЖДАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СЪОТВЕСТВИЕ С ДИРЕКТИВА ОМНИБУС

На 28.05.2022 г. влязоха в сила промените на Закона за защита на потребителите, с които се транспонира Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на Директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза, известна още като „Директива Омнибус“.

Въвеждане на изискванията на директива Омнибус модернизира разпоредбите на Закона за защита на потребителите, създава условия за ефективното им прилагане и предоставя индивидуални средства за защита на потребителите, претърпели вреди от използването на нелоялни търговски практики. Един от механизмите за това е увеличения размер на глобите и имуществените санкции за нарушения на разпоредбите на Закона за защита на потребителите, особено по отношение на „широко разпространените нарушения“ и на „широко разпространените нарушения със съюзно измерение“, които са предмет на мерки за координирани дейности по прилагане на законодателството за защита на потребителите по Регламент (ЕС) 2017/2394, като по отношение на последните се предвижда имуществена санкция в размер до 4 на сто от оборота, реализиран от търговеца за предходната финансова година в съответната държава – членка на ЕС, или във всяка една от държавите – членки на ЕС, участващи в координираната дейност. В случаите, когато няма информация за оборота, реализиран от търговеца през предходната финансова година във всяка една от държавите членки, участващи в координираното действие на органите за защита на потребителите на държавите членки, ще се налага имуществена санкция в размер до 3 920 000 лв.

На следващо място, разпоредбите на Закона за защита на потребителите се адаптират към условията на цифровата икономика чрез:

– Разширяване на приложното поле на Закона за защита на потребителите, така че разпоредбите на закона относно договорите, сключени от разстояние и извън търговския обект, да се прилагат и за предоставянето на цифрово съдържание, при които потребителят не заплаща цена, а предоставя или се задължава да предостави лични данни на търговеца, както и за предоставянето на цифрови услуги, както възмездно срещу заплащане на цена, така и безвъзмездно срещу предоставяне на лични данни от потребителя.

– Привеждане на дефинициите на термините за „цифрово съдържание“, „стока“, „функционалност на цифрово съдържание или цифрова услуга“, „оперативна съвместимост на цифрово съдържание или цифрова услуга“ от Закона за защита на потребителите в съответствие с дефинициите на същите термини, дадени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

– Предвиждане на специфични изисквания за предоставяне на информация на потребителите, преди те да бъдат обвързани от предложение за сключване на договор на онлайн местата за търговия.

Посредством промените се регламентира дейността на онлайн местата за търговия, извършваното от тях „класиране“.

Въвежда се задължение за уведомяване на потребителите когато цената е била индивидуализирана въз основа на автоматизирано вземане на решение, преди потребителят да бъде обвързан от договор от разстояние или от договор извън търговския обект. Последното е обусловено от практиката на електронните магазини да определят цените на предлаганите от тях стоки или услуги на база на търсенето, което те оценяват посредством потребителското поведение и което може да доведе до предлагане на различна цена на една и съща стока или услуга на двама различни потребители.

Посредством Директива Омнибус се въвежда задължение за търговеца, когато предоставя достъп до потребителски отзиви за продукт, да предоставя информация дали гарантира, че публикуваните отзиви за продукта са на потребители, които действително са го закупили или използвали, и ако гарантира това – за начина на извършване на проверка за автентичността на потребителските отзиви; да предостави ясна информация на потребителите за начина на обработване на потребителските отзиви, като посочи дали са публикувани всички отзиви, дали те са положителни или отрицателни, дали са били обект на спонсорство или са повлияни от договорно отношение с търговеца.

Наред с горното се въвежда изискване търговците да обявяват предишната цена на стоката или услугата при прилагане на отстъпка за да може потребителят да направи информиран избор. „Предишна цена“ е дефинирана като най-ниската цена на стоката или услугата, която търговецът е прилагал през период, не по-кратък от 30 дни преди датата на намалението на цената в същия търговски обект, интернет страница или приложение.