Европейският парламент прие новите правила за командироването  

На 29 май 2018 г. Европейският парламент гласува новите правила за командироване на работници в границите на Европейския съюз (ЕС). С измененията се цели гарантиране на равноправно заплащане и условия на труд на служители, изпратени временно на работа в друга страна от ЕС, по-добра защита на тези работници и честни условия за конкуренция.
Социалните права на командированите работници, за разлика от тези на наетите на постоянна работа в друга държава членка на ЕС, се уреждат от законодателство в страната, в която са наети, а не в страната, в която работят.
Преди измененията, Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги гарантираше минимални права за командированите работници, между които: минимално заплащане, максимално работно време, минимален платен годишен отпуск и условия за наемане през агенции за временна заетост.
Новите правила предвиждат, че командированите работници ще бъдат третирани по правилата за заплащането съгласно законодателството и колективните трудови споразумения за местните работници. Принципът на равното третиране ще важи и за командированите работници, назначени през посредници за наемане на работа.
Максималният период на командироване става 12 месеца с възможност за удължаване от 6 месеца. След изтичане на този срок е предвидено условията на труд да се определят от правилата в страната домакин. В тежест на работодателя са разходите на работника за пътуване, храна и настаняване, като тези средства не могат да се удържат от заплатата. В срок от две години от влизане в сила на директивата, страните от ЕС следва да транспонират новите правила в националното си законодателство.