Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – възможности съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост

Считано от 09.05.2023 г. е отворена процедура за кандидатстване – BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата.
Заинтересованите кандидати могат да подават документи до 10.11.2023г. 11.00 часа.
Допустими кандидати по горепосочената процедура са физически лица, български граждани, граждани на друга държава член на Европейския съюз или граждани на трета държава със статут на постоянно пребиваващи в Република България, обитаващи собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Жилището, с което се кандидатства, трябва да е основно на кандидата и да се заменя неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). Кандидатът следва да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.
Финансирането по процедурата е разпределено в два компонента:
По Компонент 1 ще се получава финансиране за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ), от които произведената гореща вода ще бъде използвана за задоволяване на собственото потребление на кандидата, като максималният размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.
С извършени промени в чл. 151, ал. 1, т. 19 на ЗУТ (в сила от 20 януари 2023 г.) се предвижда да не се издава разрешение за строеж за инсталации за производство на топлинна енергия от възобновяеми източници (ВИ) към съществуващите еднофамилни жилищни и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата инсталирана мощност не надхвърля до 20 kW. За тези инсталации е необходимо да бъдат изготвени проектни решения в части „Конструкции“ и/или „ОВК“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация.
Разрешение за строеж се издава при монтаж на инсталации за производство на топлинна енергия от ВИ в еднофамилни жилищни сгради, в случай че общата инсталирана мощност на инсталацията е над 20 kW, както и в многофамилни жилищни сгради, във всички случаи.
По Компонент 2 ще се финансира закупуването на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия, като максималният размер на безвъзмездно финансиране е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв. Т.е. домакинствата ще трябва сами да финансират 30% от разходите по този компонент. За изграждане на енергиен обект по чл. 25а, ал. 1 от ЗЕВИ с обща инсталирана мощност до 5 МW не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж.
С извършени промени в чл. 151, ал. 1, т. 19 от ЗУТ (в сила от 20 януари 2023 г.) разрешение за строеж не се издава за изграждане на инсталации за производство на електрическа енергия от ВИ към съществуващите еднофамилни жилищни сгради и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата инсталирана мощност е до 20 kW. За тези инсталации е необходимо да бъдат изготвени проектни решения в части „Конструкции“ и/или „Електро“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава.
Разрешение за строеж се издава при монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия от ВИ в еднофамилни жилищни сгради, в случай че общата инсталирана мощност на инсталацията е над 20 kW, както и в многофамилни жилищни сгради, във всички случаи.
Подробна информация относно насоките за кандидатстване можете да намерите на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2