Изменения на Закона за данък върху добавената стойност от 18.02.2022 г.

На 18.02.2022г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, с който се въвеждат промени във връзка с разпоредби от европейски директиви, отстраняват се несъответствия с Директива 2006/112/ЕО и законът се привежда в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз (СЕС).

Изменения, свързани с пандемията от COVID-19

Промените, свързани с въвеждане в ЗДДС на Директива (ЕС) 2021/1159 на Съвета от 13 юли 2021 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО касаят освобождаване от данък при внос на стоки и услуги в отговор на пандемията от COVID-19. Изменението в Българския ЗДДС има за цел да осигури освобождаване от ДДС при закупуването на стоки и услуги, предназначени за дарение от Европейската комисия или от агенция или орган, създаден съгласно правото на Европейския съюз, при изпълнение на задачи за справяне с последствията от пандемията COVID-19. Освобождаването няма да се прилага, когато внесените или придобити стоки или услуги се използват незабавно или на по-късна дата за целите на препродажба.

Въведените изменения в ЗДДС се прилагат със задна дата, считано от 1 януари 2021 г., поради спешността на ситуацията и за да се създаде готовност за прилагане на мерките за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.

Изменения, свързани със стоки или услуги за ползване от въоръжените сили

С цел инкорпориране на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 16.12.2019г. и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз, в ЗДДС се въвежда разпоредба, която влиза в сила от 01.07.2022г. и гласи, че освободен от данък добавена стойност е вносът на стоки, въведени на територията на България от въоръжените сили на други държави – членки на Европейския съюз, за ползване от тези въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяване на техните трапезарии или столови, когато силите участват в отбранителни дейности на територията на страната и/или на територията на друга държава, имащи за цел изпълнение на дейност на Европейския съюз в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО).

Тези освобождавания се предвижда да се прилагат само в ситуации, при които въоръжените сили изпълняват задачи, пряко свързани с дейности за отбрана по линия на ОПСО и няма да обхващат граждански мисии.

Изменения с цел съответствие с решения на Съда на ЕС

Във връзка с необходимостта от усъвършенстване на правната уредба и с цел гарантиране принципите на правна сигурност и неутралност на ДДС, са приети нови разпоредби в закона, които дават възможност за корекции при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила ревизионен акт. В съдебната практика на СЕС (решениe по дело C-314/17, решение по дело C-111/14, решение по дело C-835/18 и решение по дело C-138/12), съдът приема, че за да осигури неутралността на ДДС, държавите членки следва да предвидят във вътрешния си правен ред възможността да се коригира фактуриран данък, който не е следвало да бъде начислен, при положение че издателят на фактурата докаже своята добросъвестност, включително при влязъл в сила ревизионен акт.

Съгласно новите разпоредбите на чл. 116, ал. 6 и ал. 7 и на чл. 117а от ЗДДС е предвидено извършване на корекция на погрешно съставени данъчни документи при наличие на влязъл в сила ревизионен акт, т.е. при грешно данъчно третиране на доставката, както следва: 1. корекция на данъчни документи, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен; 2. корекция при доставки без начислен данък, въпреки че такъв е следвало да бъде начислен; 3. корекция на грешно приложена ставка на данъка.

Поправки и добавки в протоколите по чл. 117 ЗДДС не се разрешават. Погрешно съставени или поправени протоколи се анулират и се издават нови.

Други изменения:

С промяната на ал. 16 от чл. 156 от ЗДДС отпада задължението, лицата, които се регистрират по избор за режим в ЕС да имат регистрация по Българския ЗДДС (задължителна или по избор).

Северна Ирландия се смята за територия на държава членка на ЕС при следните доставки: вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на стоки; вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на нови превозни средства; доставки на стоки, които се монтират или инсталират; доставки на стоки под режим складиране на стоки до поискване и доставки на стоки по глава осемнадесета от ЗДДС.

С намалена ставка 9 на сто до 31.12.2022г. се облагат храни, подходящи за бебета или за малки деца – специализираните млечни формули (с частично хидролизиран протеин и такива за деца с алергии) и диетичните храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета. Следва да се спомене и най-новото изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародвано в Държавен вестник, бр.17 от 01.03.2022 г. Съгласно него, данъкът върху разходите в натура, свързани с лично ползване на фирмени активи, т.нар. данък „Уикенд“, е с намалена ставка от 10 на 3 на сто.