На 01.01.2022 г. влезе в сила Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Приетият и обнародван през март 2021 г. Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС) влезе в сила на 01.01.2022 г., като налага съответни изменения в практиките на търговци, които предоставят цифрово съдържание или цифрови услуги, съответно продават стоки на потребители.

С този закон в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО, като се създават специални изисквания за съответствие на цифровото съдържание и цифровите услуги с договор между страните. ЗПЦСЦУПС е ограничен по приложно поле само до отношения между търговци и потребители.

ЗПЦСЦУПС съдържа императивна уредба, като страните не могат да предвиждат уговорки, които ограничават предоставените права на потребителите или им предоставят по-лоши условия, включително чрез посочване на приложимо право на държава извън ЕС.

По отношение на цифровото съдържание и цифровите услуги, предоставяни на потребители, ЗПСЦУПС поставя изисквания за гарантиране съответствието с уговореното с потребителя, предоставяне на средства за защита при несъответствие и механизмите за изменение, подобряване и награждане на съдържанието/услугата. Тези стандарти се прилагат независимо дали услугата се предоставя възмездно или срещу съгласие на потребителя за ползване на неговите лични данни за цели на търговеца. Прилагат се и когато търговецът действа по спецификация на потребителя, както и когато съдържанието или услугата се предоставят на материален носител. ЗПСЦУПС не се прилага в случаи, в които съдържанието или услугата се предоставят безвъзмездно и лични данни се ползват от търговеца само за целите на предоставянето. Като конкретни стандарти е предвидено търговецът да предоставя съдържанието или услугата без забавяне, освен ако не е уговорено друго с потребителя, като то трябва да съответства на уговореното в договора, обективните изисквания (т.е. такива, които следват от самото естество на съдържанието или услугата) и от необходимостта за интегриране с цифровата среда, с която работи потребителят (тук би следвало да се включат въпроси като операционна система например). Освен това търговецът следва да поддържа съдържанието/услугите, включително да предоставя актуализация на потребителите за срока, за който е сключен договора, а ако такъв не е предвиден, за срока, за който потребителят разумно може да очаква такава поддръжка. Търговецът отговаря за несъответствие и в случаите, в които е налице неправилна интеграция по вина на търговеца, включително при неточни указания за интеграция, както и когато има ограничение за предоставяне на съдържанието или услугата поради съществуване на права на трети лица. Търговецът винаги носи отговорността да докаже, че изискванията за съответствие са спазени, а ако не са, потребителят следва да отправи искане за предоставяне на съдържанието или услугата, при неизпълнение на което може да развали договора. Алтернативни възможности за потребителя са да поиска привеждане на съдържанието или услугата в съответствие с уговореното или съответно намаление на цената.

Когато съдържанието/услугата са достъпни за определен период от време, търговецът може да изменя същите само в определени рамки – когато това е необходимо за гарантиране на обективното съответствие с уговореното и съществото на предоставеното. Условия за това са договорът с потребителя да посочва такава възможност, да не възникват допълнителни разходи за потребителя. Ако изменението ще има негативни последици върху възможностите за ползване на съдържанието или услугата, потребителят може да развали договора, освен ако търговецът е предоставил възможност потребителят да продължи да ползва съдържанието и услугата във вариант преди изменението. Ако тези правила не са спазени, потребителят има право на обезщетение, което може да бъде насочено срещу лицето, което отговаря за тяхното нарушаване – т.е. отговорност не се носи само от търговеца, който е сключил договора.

По отношение продажбата на стоки на потребители е доразвита съществуващата към момента уредба в Закона за защита на потребителите, като от 01.01.2022 г. ЗПСЦУСПС ще се прилага самостоятелно, а разпоредбите на ЗЗП спират да действат. ЗПСЦУСПС предвижда допълнени и разширени стандарти за съответствие на стоката с уговореното и обективното й предназначение, както и изисквания към монтирането и гаранция, че ползването на стоката няма да бъде препятствано от трето лице във връзка с негови права, включително на интелектуална собственост. Като изискване за съответствие е въведено и правило включено към стоката цифрово съдържание или услуга да отговаря на уговореното между страните за уговорения в договора срок, но не по-малко от 2 години. При несъответствие на стоката се запазват вече съществуващите възможности потребителят да направи рекламация и да иска привеждане на стоката в съответствие чрез ремонт или замяна, съответно да иска намаляване на цената или да развали договора.

В ЗПСЦУСПС се прехвърлят и правилата за търговска гаранция, съответно предявяване и разглеждане на рекламации и спорове между потребители и търговци.

Доколкото ЗПСЦУСПС предвижда изцяло нови правила за цифровото съдържание и цифровите услуги, тези правила следва да бъдат отразени в общите условия на всички търговци, чиято дейност попада в неговото приложно поле. По отношение на продажбата на стоки са налице промени, които предполагат преразглеждане на общите условия на електронни магазини и други платформи, за да се гарантира съответствие с новите правила.