Противоречат ли на Конституцията новите изменения на ЗУТ?

По искане на омбудсмана на Република България е образувано конституционно дело № 11/2021 за установяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Тези разпоредби (в сегашния си вид) са приети от НС през март 2021 г. след преодоляно вето на Президента. Съгласно новата ал. 16 на чл. 148 от ЗУТ, разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътната мрежа. Идеята на законодателя е да се допуска започването на строителство едва след приложена улична регулация. Прилагането на регулацията обаче е отговорност на общините – само те имат право да отчуждават имоти, които попадат в уличната градска регулация.

В искането на омбудсмана се посочва, че издаването на разрешението за строеж от административния орган се обуславя от изпълнението на собственото му задължение за прилагане на улична регулация. Такова ограничаване на правото на собственост е несъразмерно, тъй като освен че не е обвързано със срок, то не предоставя на гражданите възможността сами да изпълнят въведеното изискване. Омбудсманът изтъква, че това условие принуждава собствениците да финансират отчуждителните процедури с цел преодоляване на пречката за издаване на разрешение за строеж.

Разпоредбата на чл. 178, ал. 3, т. 5 ЗУТ е оспорена в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“, и е направен извод, че забраната за въвеждане в експлоатация на строежите в тези зони до изграждането на улици, пътища и алеи, предвижда ограничения, които не съответстват на преследваната от законодателя цел – създаване на инфраструктура паралелно със застрояването на поземления имот.

Конституционният съд допуска за разглеждане по същество искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на тези разпоредби. Предстои произнасянето по същество.

Съгласно становище на ВКС от 29.07.2021г. по делото, оспорените разпоредби на ЗУТ противоречат на Конституцията на Република България, съгласно която се гарантира неприкосновеност на частната собственост.