Решение на СЕС относно запечатването на търговски обекти по ЗДДС

На 4 май 2023 г. е постановено решение на Съда на Европейския съюз относно прилагане на ЗДДС в България по преюдициално запитване на Административен съд, и по специално допустимо ли е налагане на две санкционни мерки на едно и също предприятие за едно и също деяние. В случая, деянието е продажба на стока на цена 5,20 лв., която продажба не е регистрирана и отчетена чрез издаване на фискална касова бележка. Законът за ДДС в България изрично предвижда кумулативното налагане на имуществена санкция (глоба) и запечатването на търговски обекти при нарушение на чл. 118, ал. 1 от закона.
Имуществената санкция и запечатването на търговски обекти се налагат в отделни и самостоятелни производства. Освен това двете мерки са от компетентността на различни съдилища, а именно районния съд за имуществената санкция и административния съд за запечатването. В това отношение, няма възможност за спиране на едното производство до приключването на другото, така че не съществува механизъм за координиране, позволяващ да се гарантира спазването на изискването за пропорционалност спрямо тежестта на извършеното нарушение.
Така СЕС постановява, че не се допуска национална правна уредба, съгласно която за едно и също неизпълнение на данъчно задължение и след провеждане на отделни и самостоятелни производства, на данъчнозадължено лице да се наложат кумулативно две мерки, а именно имуществена санкция и запечатване на търговски обект.