Народното събрание прие на първо четене изменение в режима за издаване на Синя карта на ЕС

На 02.10.2020 г. Народното събрание прие изменения в Закона за чужденците в Република България, които имат за цел да облекчат и съкратят процедурата за издаване на разрешения за висококвалифицирана заетост тип Синя карта на ЕС. Измененията въвеждат изискванията на Директива 2011/98/ЕС относно въвеждането на единна процедура за кандидатстване за този тип разрешение за работа и пребиваване. След окончателното приемане на законопроекта, заявленията за издаване на Синя карта на ЕС ще се подават единствено пред органите на МВР, които ще организират необходимото съгласуване с Агенция по заетостта, за да бъде издадено разрешение за достъп до пазара на труда. Освен това е предвиден максимален общ срок за продължителността на процедурата от 3 месеца.
Измененията в режима за издаване на Синя карта на ЕС може да имат значителни позитивни ефекти – тъй като към момента процедурата остава бавна в сравнение с други държави – членки на ЕС – но и да създадат затруднения. Към момента окончателният текст все още не е приет от Народното събрание, като изменения в конкретните разпоредби могат все още да бъдат приети.

Запознайте се с нашата сфера на дейност Трудово право и имиграция (на английски език).